ޚަބަރު
ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަޑަވެލި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އެމީހާއަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައީ އެހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށާއި، އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ފަތިހު 3 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރުއެވެ.

އެމީހާއަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައީ ކޮވިޑް ބަލީގައި ކަމަށާއި، އެމީހާއަކީ އުމުރުން 92 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށްވެސް ޑރ.އޭއެސްއެމްއެޗް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކޮވިޑް ބަލީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް މަޑަވެލި މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ޑރ އަބްދުއްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި އެމީހާއަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައީ އެހޮސްޕިޓަލްގައި ކަމަށާއި، އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ރޭ ފަތިހު 3 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރުއެވެ.

އެމީހާއަށް ފަރުވާދެމުންދިޔައީ ކޮވިޑް ބަލީގައި ކަމަށާއި، އެމީހާއަކީ އުމުރުން 92 އަހަރުގެ މީހެއްކަމަށްވެސް ޑރ.އޭއެސްއެމްއެޗް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!