ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބު އަސްލަމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުގެ މަޤާމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އަކީ، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ޕާޓީ އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީވެސް މެއެވެ.

އަސްލަމް މި މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ، ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މިހާރުގެ ލީޑަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ބަލިކުރެއްވުމަށްފަހު 15 ވޯޓްގެ ތަފާތަކުން އެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންތިޚާބުގައި، 65 މެންބަރުން ތިއްބަވާ ޕީޖީ ގްރޫޕުން އަސްލަމް 40 ވޯޓް ހޯއްދެވިއިރު، ޢަލީ ޢާޡިމަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 25 ވޯޓެވެ.

49 ވޯޓާއެކު ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ނައިބަކަށް އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން (ބިގޭ) އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އަމީން ޢާއްމުގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރެއްވި ހަމައެކަނި މެންބަރު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 63 ވޯޓުންނެވެ. އަދި އަމީންޢާއްމުގެ ނައިބަކަށް 35 ވޯޓުން ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންވެސް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބު އަސްލަމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުގެ މަޤާމަށް ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް އިންތިޚާބުކޮށްފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ އަކީ، މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ އޮންނަ ޕާޓީ އަދި ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީވެސް މެއެވެ.

އަސްލަމް މި މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ، ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ މިހާރުގެ ލީޑަރު މެދުހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަލީ ޢާޡިމް ބަލިކުރެއްވުމަށްފަހު 15 ވޯޓްގެ ތަފާތަކުން އެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހު އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ކުރިއަށްދިޔަ އިންތިޚާބުގައި، 65 މެންބަރުން ތިއްބަވާ ޕީޖީ ގްރޫޕުން އަސްލަމް 40 ވޯޓް ހޯއްދެވިއިރު، ޢަލީ ޢާޡިމަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 25 ވޯޓެވެ.

49 ވޯޓާއެކު ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ނައިބަކަށް އަލިފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން (ބިގޭ) އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެމްޑީޕީ ޕާލަމެންޓަރީ ގްރޫޕްގެ އަމީން ޢާއްމުގެ މަޤާމަށް ވާދަކުރެއްވި ހަމައެކަނި މެންބަރު ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ 63 ވޯޓުންނެވެ. އަދި އަމީންޢާއްމުގެ ނައިބަކަށް 35 ވޯޓުން ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންވެސް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވަނީ ވަރަށް ވާދަވެރިކޮށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!