ޚަބަރު
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހާ މިހާރު ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެން ދެން ބަންދުގަ ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތަކަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ފެންމަތިވާ ކަމެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މެދުރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަކުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ ފިރިހެނެކެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިމައްސަލައިގައި ތުހުމަތުވާ މީހާ މިހާރު ވަނީ ޝަރީއަތް ނިމެން ދެން ބަންދުގަ ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން ވަނީ އަމުރުކޮށްފައެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީގޯނާ ކުރާ މައްސަލަތަކަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ފެންމަތިވާ ކަމެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!