ޚަބަރު
ރައީސް ސޯލިހު ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަކަށް އެމަނިކުފާނު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަށް މިއަދު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ފަރުވާގެ ކަންތައް ފުރިހަމަވެ، ލަސްނުވެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

  1. ތިނަދޫ ސިޓީހގެ މޭޔަރު ޕްރޮފެސަރު ޑޮކްޓަރު އަލްއުސަތާޒު ސައުދު އަލީ

    ރައީސް ސިންގަޕޫރަށް ފުރައި ވަޑައިގަންނަވަންނަވަނީ ހުވަދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ކާޑެއްދޫއިންނެވެ.

ޚަބަރު
ރައީސް ސޯލިހު ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަކަށް ސިންގަޕޫރަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަކަށް އެމަނިކުފާނު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޑޮކްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ތައިރޮއިޑް ފަރުވާއަށް މިއަދު ސިންގަޕޫރަށް ފުރާ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށާއި، ﷲގެ ވާގިފުޅާއެކު ފަރުވާގެ ކަންތައް ފުރިހަމަވެ، ލަސްނުވެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި އާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

  1. ތިނަދޫ ސިޓީހގެ މޭޔަރު ޕްރޮފެސަރު ޑޮކްޓަރު އަލްއުސަތާޒު ސައުދު އަލީ

    ރައީސް ސިންގަޕޫރަށް ފުރައި ވަޑައިގަންނަވަންނަވަނީ ހުވަދޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ކާޑެއްދޫއިންނެވެ.