ޚަބަރު
ފިލްމް ”ދައުވަތު“ ޖުލައި ގައި މީޑިއާ ނެޓް އޯޓީޓީއަށް އަންނަނީ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން އުފައްދާފައިވާ ޑާކްރެއިންޝޯޓްސްގެ ”ދަޢުވަތު“ މީޑިއާ ނެޓްގެ މަލްޓި ސްކްރީން އެޕްލިކޭޝަންގަ އާއި އެމްއެސްޓީވީގައި މި ޖުލައި މަހު ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާނެއެވެ.

ޑައިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝިފާޢު (ޗިއްޕެ) ލިޔެ ޑައިރެކްކޮށްފައިވާ ކުރު ފިލްމް “ދައުވަތު” ސްޓްރީމް ކުރާނީ ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކުރުފިލްމަކީ މިސްޓްރީ ތުރިލާ ގެ ފިލްމެކެވެ.

ޢާއިޝަތު ފުއާދު އާއި މުޙައްމަދު ޢަލީ (މޮގާ)  ޕްރޮޑިއުސްކުރި މި ކުރުފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކޮމީޑިއަން އަޙްމަދު ސުނީ، ލިޔުންތެރިޔާ ހޫދު އިބްރާޙީމްގެ އިތުރުން މަރްޔަމް ޝިފާއެވެ.

”ޑާކްރެއިންޝޯޓްސް“ގައި އެކި ފަންނާނުންގެ އެކްޓިން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޑައިރެކްޝަން ހަދާނީވެސް އެކިއެކި ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށް ޑާކް ރެއިން އިން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ފިލްމް ”ދައުވަތު“ ޖުލައި ގައި މީޑިއާ ނެޓް އޯޓީޓީއަށް އަންނަނީ

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓުން އުފައްދާފައިވާ ޑާކްރެއިންޝޯޓްސްގެ ”ދަޢުވަތު“ މީޑިއާ ނެޓްގެ މަލްޓި ސްކްރީން އެޕްލިކޭޝަންގަ އާއި އެމްއެސްޓީވީގައި މި ޖުލައި މަހު ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާނެއެވެ.

ޑައިރެކްޓަރ ޢަލީ ޝިފާޢު (ޗިއްޕެ) ލިޔެ ޑައިރެކްކޮށްފައިވާ ކުރު ފިލްމް “ދައުވަތު” ސްޓްރީމް ކުރާނީ ޖުލައި 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކުރުފިލްމަކީ މިސްޓްރީ ތުރިލާ ގެ ފިލްމެކެވެ.

ޢާއިޝަތު ފުއާދު އާއި މުޙައްމަދު ޢަލީ (މޮގާ)  ޕްރޮޑިއުސްކުރި މި ކުރުފިލްމުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ކޮމީޑިއަން އަޙްމަދު ސުނީ، ލިޔުންތެރިޔާ ހޫދު އިބްރާޙީމްގެ އިތުރުން މަރްޔަމް ޝިފާއެވެ.

”ޑާކްރެއިންޝޯޓްސް“ގައި އެކި ފަންނާނުންގެ އެކްޓިން ފެނިގެންދާނެ ކަމަށާއި ޑައިރެކްޝަން ހަދާނީވެސް އެކިއެކި ޑައިރެކްޓަރުން ކަމަށް ޑާކް ރެއިން އިން ބުނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!