ޚަބަރު
ވިލާ ކުންފުނީގެ އަތުން ކާޑެއްދޫ އަތުލުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުހޯދަން ނިންމައިފި

ގދ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ވިލާ ކުންފުނީގެ އަތުން އަތުލުމުގެ ސަބަބުން އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުހޯދުމަށް ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަން އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ވިލާ ގްރޫޕުން އެގޮތަށް ނިންމީ، ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ އާންމު މަސްލަހަތާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ތަނަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވިލާ ކުންފުނީގެ އަތުން ކާޑެއްދޫ އަތުލުމުން ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުހޯދަން ނިންމައިފި

ގދ ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓު ވިލާ ކުންފުނީގެ އަތުން އަތުލުމުގެ ސަބަބުން އެކުންފުންޏަށް ލިބުނު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނުހޯދުމަށް ވިލާ ގްރޫޕްގެ ޗެއަރމަން އަދި މާމިގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ނިންމަވައިފިއެވެ.

އެކުންފުނިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެކުންފުނީގެ ޗެއަރމަން ގާސިމް އިބްރާހިމް އާއި ވިލާ ގްރޫޕުން އެގޮތަށް ނިންމީ، ކާޑެއްދޫ އެއަރޕޯޓަކީ އާންމު މަސްލަހަތާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ތަނަކަށް ވާތީ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!