ދުނިޔެ
ޔޫކްރެއިން: ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން އަދި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ފޮޓޯތަކުން

ރަޝިޔާއިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޔޫކްރެއިންއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުން ޔޫކްރެއިންގެ އިމާރާތްތަކަށް އަދި އާންމު ތަންތަނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ނުހަނު ބޮޑެވެ. އެގޮތުން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ބައެއް އިމާރާތުގެ ކުރީގެ ފޮޓޯތައް އަދި މިހާރުގެ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ ގިނަ އިމާރާތްތަކެއް ބިމާހަމަވެފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކުވަނީ އެގައުމު ދޫކޮށް ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން އަދި ފަހުން ޔޫކްރެއިންގެ އިމާރާތްތަކަށް އަދި އާންމު ތަންނަނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ: ބޮމުގެ ހަމަލާ ދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން ޗެރްނިހިވްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތައް.

ފޮޓޯ: ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ފެށުނު ފަހުން އިމާރާތްތައް.

ފޮޓޯ: އިމާރާތެއް ހަލާކުވުމުގެ ކުރިން.

ފޮޓޯ: ރަޝިޔާއިން ޙަމަލާދިނުމަށްފަހު.

ފޮޓޯ: ޔޫކްރެއިންގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ ޚަރްކިވްގައި ހުންނަ ފްރީޑަމް ސްކޮޔަރ.

ފޮޓޯ: ފްރީޑަމް ސްކޮޔަރ އަށް ރަޝިޔާ ސިފައިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދިނުމަށްފަހު.

ފޮޓޯ: ކިޔޭވްގެ އިމާރާތެއް.

ފޮޓޯ: ފެބްރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާ ސިފައިން ބޮން ގޮއްވާލުމަށްފަހު އެ އިމާރާތް.

ފޮޓޯ: ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން ޗެރްނިހިވް ކައިރީގައި އޮންނަ ރިވްނޮޕޮލިއާ ގެ ވިލެޖެއް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތް

ފޮޓޯ: ރަޝިއާ ސިފައިން އެ ވިލެޖަށް ބޮން ގޮއްވާލުމަށް ފަހު.

ފޮޓޯ: އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޚަރްކިވްގައި ހުންނަ ސިޓީ ހޯލް.

ފޮޓޯ: ސިޓީ ހޯލްގައި ބޮން ގޮއްވާލާފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި، އެ އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ހުރި މަގާއި އިމާރާތުގެ ބިއްލޫރިތައް ވަނީ ފުނޑުފުނޑުވެފައި، މިހަމަލާގައި 10 ވަރަކަށް މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ.

ފޮޓޯ: އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޚަރްކިވްގައި ހުންނަ ފްރީޑަމް ސްކޮޔަރ.

ފޮޓޯ: ފްރީޑަމް ސްކޮޔަރ އަކީ ރަޝިޔާ ސިފައިން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފަހު

ފޮޓޯ: ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން، ކީވްގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ އިރްޕިން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޑަ ކުޑަ އަވަށެއްގެ ގެއެއް.

ފޮޓޯ: ރަޝިޔާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އެ އިމާރާތަށް ހަމަލާދިނުމަށްފަހު.

ފޮޓޯ: އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޚަރްކިވްގައި ފުލުހުންގެ އިމާރާތެއް.

ފޮޓޯ: ރަޝިޔާއިން ދިން ހަމަލާއަކަށްފަހު ފުލުހުންގެ އިމާރާތް

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ދުނިޔެ
ޔޫކްރެއިން: ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން އަދި ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ލިބެމުންދާ ގެއްލުން ފޮޓޯތަކުން

ރަޝިޔާއިން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ޔޫކްރެއިންއަށް ދެމުންގެންދާ ހަމަލާތަކުން ޔޫކްރެއިންގެ އިމާރާތްތަކަށް އަދި އާންމު ތަންތަނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ނުހަނު ބޮޑެވެ. އެގޮތުން ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ބައެއް އިމާރާތުގެ ކުރީގެ ފޮޓޯތައް އަދި މިހާރުގެ ފޮޓޯތަކެއް މީސްމީޑިއާގައި މިވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިންގެ ގިނަ އިމާރާތްތަކެއް ބިމާހަމަވެފައިވާއިރު، އެގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުންގެ އިތުރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިފައިން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އަދި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކުވަނީ އެގައުމު ދޫކޮށް ރައްކާތެރި ސަރަހައްދުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން އަދި ފަހުން ޔޫކްރެއިންގެ އިމާރާތްތަކަށް އަދި އާންމު ތަންނަނަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުން ދައްކުވައިދޭ ފޮޓޯތައް

ފޮޓޯ: ބޮމުގެ ހަމަލާ ދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން ޗެރްނިހިވްގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ އިމާރާތްތައް.

ފޮޓޯ: ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ފެށުނު ފަހުން އިމާރާތްތައް.

ފޮޓޯ: އިމާރާތެއް ހަލާކުވުމުގެ ކުރިން.

ފޮޓޯ: ރަޝިޔާއިން ޙަމަލާދިނުމަށްފަހު.

ފޮޓޯ: ޔޫކްރެއިންގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ ކަމަށްވާ ޚަރްކިވްގައި ހުންނަ ފްރީޑަމް ސްކޮޔަރ.

ފޮޓޯ: ފްރީޑަމް ސްކޮޔަރ އަށް ރަޝިޔާ ސިފައިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދިނުމަށްފަހު.

ފޮޓޯ: ކިޔޭވްގެ އިމާރާތެއް.

ފޮޓޯ: ފެބްރުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހު ރަޝިއާ ސިފައިން ބޮން ގޮއްވާލުމަށްފަހު އެ އިމާރާތް.

ފޮޓޯ: ހަނގުރާމައިގެ ކުރިން ޗެރްނިހިވް ކައިރީގައި އޮންނަ ރިވްނޮޕޮލިއާ ގެ ވިލެޖެއް ސެޓެލައިޓް ފޮޓޯތަކުން ފެންނަ ގޮތް

ފޮޓޯ: ރަޝިއާ ސިފައިން އެ ވިލެޖަށް ބޮން ގޮއްވާލުމަށް ފަހު.

ފޮޓޯ: އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޚަރްކިވްގައި ހުންނަ ސިޓީ ހޯލް.

ފޮޓޯ: ސިޓީ ހޯލްގައި ބޮން ގޮއްވާލާފައިވަނީ ރަޝިޔާގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްގައި، އެ އިމާރާތުގެ ބޭރުގައި ހުރި މަގާއި އިމާރާތުގެ ބިއްލޫރިތައް ވަނީ ފުނޑުފުނޑުވެފައި، މިހަމަލާގައި 10 ވަރަކަށް މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނޭ.

ފޮޓޯ: އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޚަރްކިވްގައި ހުންނަ ފްރީޑަމް ސްކޮޔަރ.

ފޮޓޯ: ފްރީޑަމް ސްކޮޔަރ އަކީ ރަޝިޔާ ސިފައިން މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި ހަލާކުކޮށްލުމަށް ފަހު

ފޮޓޯ: ހަމަލާ ދިނުމުގެ ކުރިން، ކީވްގެ ހުޅަނގު އުތުރުގައި އޮންނަ އިރްޕިން ނަމަކަށް ކިޔާ ކުޑަ ކުޑަ އަވަށެއްގެ ގެއެއް.

ފޮޓޯ: ރަޝިޔާގެ މިސައިލް ހަމަލާއެއްގައި އެ އިމާރާތަށް ހަމަލާދިނުމަށްފަހު.

ފޮޓޯ: އިރުމަތީ ޔޫކްރެއިންގެ ޚަރްކިވްގައި ފުލުހުންގެ އިމާރާތެއް.

ފޮޓޯ: ރަޝިޔާއިން ދިން ހަމަލާއަކަށްފަހު ފުލުހުންގެ އިމާރާތް

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!