ޚަބަރު
ނަޑެއްލާ ގައި ބަލިމީހަކު ގޯންޏެއްގައި އުފުލާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރު ވަނީ

ގދ.ނަޑެއްލާ ގައި ކަމަށް ބުނެ ބަލި މީހަކު ގޯންޏަކަށް ލައިގެން އުފުލާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ބަލިމީހަކު ގޯންޏަކަށް ލައިގެން ލޯންޗަކަށް އަރުވާ މަންޒަރެވެ. މިފޮޓޯ އަކީ ސީދާ ކޮން ތާރީޚެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްކަން އިނގޭ ގޮތް އަދި ވަނީ ސާފު ނުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ފޮޓޯ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރު ވެފައި މިވަނީ މިއަދު އެވެ.

ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން މިދާ ފޮޓޯ އާއިއެކު ލިޔެފައިވަނީ ނަޑެއްލާގައި ބަލިމީހަކު ގޯންޏަކަށް ލައިގެން ލޯންޗަށް އެރުވިއިރު އެރަށުގައި އެމްބިއުލާންސެއް އަދި ބަލިމީހުން އުފުލާން ސްޓްރެޗަރއެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު އިންތިހާޔަށް ގޯސްވެ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފައިވާ ނަޑެއްލާ އިން ބަލިމީހަކު މިފަދަ ގޮތަކަށް އުފުލާ މަންޒަރު ފެނިފައި މި ވަނީ ސިއްހީ މުހިންމު ބޭނުން ތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އާލާތް ތަކާ އެމްބިއުލާންސެއް އަދި ބަލިމީހުން އުފުލާން ސްޓްރެޗަރއެއް ނެތިގެން އެރަށުގެ މީހުން ސަރުކާރުގައި އެދެމުން ދާތާ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަން ފާހަނގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 1. ސުލޭ

  މި ޚަބަރު ކިޔާފަވެސް އެމްޑީޕީ މީހުން އަތްޖަހާނެދޯ.ލަނދެއް ނުގަނޭތޯ މިނިސްޓަރ ނަސީމް.

  • ޖޯން

   އަތްޖެހުންް އެއީީ ޕުއްޕުު ޕާޓީގެެ ސަގާފަތެއްް.. އޮޅުވާނުލައްވާާ.. ވައްކަންކުރީމާވެސްް ޝުކުރިއްޔާާ ރައީސްް ޔާމީނޭޭ ބުނެެ އަތްޖެހީީ ތިބޭފުޅުންް.. އަމިއްލަަ ޕާޓީއިންް ގޯސްކަމެއްް ކުރިޔަސްް އެމްޑީޕީީ މެމްބަރުންް ދެކޮޅުހަދާނެެ.. އެއީީ ތަފާތަކީ

ޚަބަރު
ނަޑެއްލާ ގައި ބަލިމީހަކު ގޯންޏެއްގައި އުފުލާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރު ވަނީ

ގދ.ނަޑެއްލާ ގައި ކަމަށް ބުނެ ބަލި މީހަކު ގޯންޏަކަށް ލައިގެން އުފުލާ މަންޒަރު ފެންނަ ފޮޓޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގައި ދައުރުވާން ފަށައިފިއެވެ.

ދައުރުވަމުންދާ ފޮޓޯއިން ފެންނަނީ ބަލިމީހަކު ގޯންޏަކަށް ލައިގެން ލޯންޗަކަށް އަރުވާ މަންޒަރެވެ. މިފޮޓޯ އަކީ ސީދާ ކޮން ތާރީޚެއްގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއްކަން އިނގޭ ގޮތް އަދި ވަނީ ސާފު ނުވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ފޮޓޯ ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރު ވެފައި މިވަނީ މިއަދު އެވެ.

ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން މިދާ ފޮޓޯ އާއިއެކު ލިޔެފައިވަނީ ނަޑެއްލާގައި ބަލިމީހަކު ގޯންޏަކަށް ލައިގެން ލޯންޗަށް އެރުވިއިރު އެރަށުގައި އެމްބިއުލާންސެއް އަދި ބަލިމީހުން އުފުލާން ސްޓްރެޗަރއެއްވެސް ނެތް ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ޙާލަތު އިންތިހާޔަށް ގޯސްވެ މޮނީޓަރިންގ ހާލަތަށް ގެންގޮސްފައިވާ ނަޑެއްލާ އިން ބަލިމީހަކު މިފަދަ ގޮތަކަށް އުފުލާ މަންޒަރު ފެނިފައި މި ވަނީ ސިއްހީ މުހިންމު ބޭނުން ތަކަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ އާލާތް ތަކާ އެމްބިއުލާންސެއް އަދި ބަލިމީހުން އުފުލާން ސްޓްރެޗަރއެއް ނެތިގެން އެރަށުގެ މީހުން ސަރުކާރުގައި އެދެމުން ދާތާ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވެމުންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި ކަން ފާހަނގަ ކޮށްލެވެއެވެ.

 1. ސުލޭ

  މި ޚަބަރު ކިޔާފަވެސް އެމްޑީޕީ މީހުން އަތްޖަހާނެދޯ.ލަނދެއް ނުގަނޭތޯ މިނިސްޓަރ ނަސީމް.

  • ޖޯން

   އަތްޖެހުންް އެއީީ ޕުއްޕުު ޕާޓީގެެ ސަގާފަތެއްް.. އޮޅުވާނުލައްވާާ.. ވައްކަންކުރީމާވެސްް ޝުކުރިއްޔާާ ރައީސްް ޔާމީނޭޭ ބުނެެ އަތްޖެހީީ ތިބޭފުޅުންް.. އަމިއްލަަ ޕާޓީއިންް ގޯސްކަމެއްް ކުރިޔަސްް އެމްޑީޕީީ މެމްބަރުންް ދެކޮޅުހަދާނެެ.. އެއީީ ތަފާތަކީ