ޚަބަރު
ރޯދަމަހު ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ވަނީ އެ ކޯޓުން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ކޯޓުގައި ކައިވެނި ކުރާނަމަ ރަސްމީގަޑިތަކުގައި ކޮށްދޭނީ ހެނދުނު 09:30 އިން 12:30 އަށް ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިނަމަ ކޮށްދޭނީ ރޭގަނޑު 21:30 އިން 23:00 އާ ދެމެދު ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ މީގެ އިތުރުން ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާނަމަ ކައިވެނި ކޮށްދެވޭނީ ރޭގަނޑު 21:30 އިން 23:00 އަށް ކަމުގައިވެސް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރޯދަމަހު ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅައިފި

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި ފެމިލީ ކޯޓުން ކައިވެނިކޮށްދޭނެ ގަޑިތައް އާންމުކޮށްފިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ވަނީ އެ ކޯޓުން މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 7 ދުވަހު ކައިވެނިކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ކޯޓުގައި ކައިވެނި ކުރާނަމަ ރަސްމީގަޑިތަކުގައި ކޮށްދޭނީ ހެނދުނު 09:30 އިން 12:30 އަށް ކަމަށް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ނުރަސްމީ ގަޑީގައިނަމަ ކޮށްދޭނީ ރޭގަނޑު 21:30 އިން 23:00 އާ ދެމެދު ކަމަށް އިއުލާނުގައި ވެއެވެ މީގެ އިތުރުން ކޯޓުން ބޭރުގައި ކުރާނަމަ ކައިވެނި ކޮށްދެވޭނީ ރޭގަނޑު 21:30 އިން 23:00 އަށް ކަމުގައިވެސް އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!