ޚަބަރު
ޖަޕާން ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަމަށް ނުފެނޭ – މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާ

ޖަޕާނަށް މިރޭ އައި ދެބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައިވާއިރު، އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނި ގޮތުގައި، ޖަޕާނުގެ ހޮންސޫގެ އައްސޭރިފަށަށް މިރޭ އައި ބިންހެލުމަކީ 7.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމެއް ކަމަށާއި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ހަނިމާދޫއާއި 7653 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖަޕާނުގެ އުތުރުގެ ފުކުޝީމާގެ އައްސޭރިފަށަށް ވެސް ބިންހެލުމެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން 7.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެކެވެ. އަދި މިބިންހެލުމުގެ އަސަރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކޮށްފައިވަނީ 6.4 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށްވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިލަކް އެޖެންސީއިން ބުނީ، މިބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑުގެ 60 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން ކަމަށެވެ.

ޖަޕާނުގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިލަކް އެޖެންސީއިން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ މިޔާގީ އާއި ފުކުޝީމާ ޕްރިފެކްޗާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް 1 މީޓަރު (3 ފޫޓު) ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޖަޕާން ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެކަމަށް ނުފެނޭ – މޫސުމާއިބެހޭ އިދާރާ

ޖަޕާނަށް މިރޭ އައި ދެބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފައިވާއިރު، އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ.

މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން ބުނި ގޮތުގައި، ޖަޕާނުގެ ހޮންސޫގެ އައްސޭރިފަށަށް މިރޭ އައި ބިންހެލުމަކީ 7.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި އައި ބިންހެލުމެއް ކަމަށާއި ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ހަނިމާދޫއާއި 7653 ކިލޯމީޓަރު ދުރުން ކަމަށެވެ.

މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޖަޕާނުގެ އުތުރުގެ ފުކުޝީމާގެ އައްސޭރިފަށަށް ވެސް ބިންހެލުމެއް ވަނީ އައިސްފައެވެ. އެގޮތުން 7.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެކެވެ. އަދި މިބިންހެލުމުގެ އަސަރު ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ކޮށްފައިވަނީ 6.4 މެގްނިޓިއުޑްގެ ބާރުމިނުގައި ކަމަށްވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިލަކް އެޖެންސީއިން ބުނީ، މިބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ ކަނޑުގެ 60 ކިލޯމީޓަރު އަޑިން ކަމަށެވެ.

ޖަޕާނުގެ މީޓިއޮރޮލޮޖިލަކް އެޖެންސީއިން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވަނީ މިޔާގީ އާއި ފުކުޝީމާ ޕްރިފެކްޗާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް 1 މީޓަރު (3 ފޫޓު) ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!