ޚަބަރު
ޕާޓީތެރޭގައި ފިތުނަ އުފައްދައިގެން ކެމްޕެއިން ނުކުރުމަށް ރޮޒެއިނާ ގޮވާލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން ދުރުކުރުމަށް ބަޔަކު މީހުން ޕާޓީތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބުނަމުންދާތީ، ޕާޓީތެރޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދައިގެން ކެމްޕެއިން ނުކުރުމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތުގައި އިންތި ދެއްކެވި ވާހަކަދައްކާއާ ގުޅިގެން ރޮޒެއިނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕާޓީ ތެރޭގައި ނަފްރަތް އުފައްދާ ފިތުނަ ފަސާދަ ނުކޮށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށެވެ. ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ މިއީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބެއް ކަމަށާއި ދޮގު ހަދާ، ފިތުނަ އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޕާޓީއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

އިންތިގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު އެމްޑީޕީން ރައީސް ނަޝީދު އެއްފަރާތްކޮށް، ބޭރުކޮށްލުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އިންތި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ އުސޫލުތަކާއި އަސާސްތަކަކީ ވަރަށް އަގުހުރި އެއްޗެކެވެ. މި އަސާސްތަކުން ދުރަށް ދިޔައީމާ ވާގޮތް މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އިންތި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުއަކީ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ހޮވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ވަކި މީހަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ދުރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޮޒެއިނާ ވަނީ އިންތިގެ ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ޝިއާރު ކަމަށްވާ “ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު” އަކީ ފިތުނައާއި، އޮޅުވާލުން ނޫންތޯ ނުވަތަ މީހުންގެ ބޮލުގައި ދޮގު އިލްޒާމު އެޅުވުންތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޕާޓީތެރޭގައި ފިތުނަ އުފައްދައިގެން ކެމްޕެއިން ނުކުރުމަށް ރޮޒެއިނާ ގޮވާލައްވައިފި

އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ޕާޓީގެ ރައީސް ކަމުން ދުރުކުރުމަށް ބަޔަކު މީހުން ޕާޓީތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރާކަމަށް ބުނަމުންދާތީ، ޕާޓީތެރޭގައި ފިތުނަ ފަސާދަ އުފައްދައިގެން ކެމްޕެއިން ނުކުރުމަށް އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒެއިނާ އާދަމް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ކެމްޕޭން ހަރަކާތުގައި އިންތި ދެއްކެވި ވާހަކަދައްކާއާ ގުޅިގެން ރޮޒެއިނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޕާޓީ ތެރޭގައި ނަފްރަތް އުފައްދާ ފިތުނަ ފަސާދަ ނުކޮށް ކެމްޕެއިން ކުރުމަށެވެ. ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ މިއީ އެތެރޭގެ އިންތިހާބެއް ކަމަށާއި ދޮގު ހަދާ، ފިތުނަ އުފައްދަން މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ޕާޓީއަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ.

އިންތިގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ވަރަށް ރޭވުންތެރިކަމާއެކު އެމްޑީޕީން ރައީސް ނަޝީދު އެއްފަރާތްކޮށް، ބޭރުކޮށްލުމަށް ބަޔަކު މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ޖާގަ ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. އިންތި ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެމްޑީޕީގެ އުސޫލުތަކާއި އަސާސްތަކަކީ ވަރަށް އަގުހުރި އެއްޗެކެވެ. މި އަސާސްތަކުން ދުރަށް ދިޔައީމާ ވާގޮތް މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށް އިންތި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިވާހަކަތަކަށް ރައްދު ދެމުން ރޮޒެއިނާ ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދުއަކީ ޕާޓީގެ އާންމު މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން ހޮވާފައި ހުރި ބޭފުޅެއް ކަމަށާއި ވަކި މީހަކަށް ރައީސް ނަޝީދު ދުރުނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރޮޒެއިނާ ވަނީ އިންތިގެ ކެމްޕޭނުގައި ބޭނުން ކުރަމުންދާ ޝިއާރު ކަމަށްވާ “ތިލަފަތުގެ ރަމްޒު” އަކީ ފިތުނައާއި، އޮޅުވާލުން ނޫންތޯ ނުވަތަ މީހުންގެ ބޮލުގައި ދޮގު އިލްޒާމު އެޅުވުންތޯ ސުވާލު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!