ކުޅިވަރު
އެލް ކްލެސިކޯ މިރޭ “އިބްނަމޯ” އިން

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު މެޗެއް ކަމުގައިވާ އެލްކްލެސިކޯ އަކީ ފޯރިގަދަ މެޗެކެވެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ މިމެޗުގައި އެންމެ މަޤްބޫލު ދެ ކުލަބު ވާދަކުރާތީއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ބަލާ މިމެޗުގެ ފޯރި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ދަނޑުގައެއް ނޫނެވެ.

އެކުވެރިންގެ ގުރޫޕްތައް ހަދާ މެޗުބަލަން ގޮސް އެއްތަންވުމަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ފޭނުންގެ އާދަކާދައިގެ ތެރެއަަށް ވަދެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅުވައި ތިނަދޫގައި ހިންގާ ރެސްޓޯރަންޓެއް ކަމަށްވާ އިބްނަމޯ އިން މިރޭ ވަނީ މެޗު ދައްކަން ނިންމައިފައެވެ. މިރޭ ދަންވަރު އެކަކުން ފެށިގެން މިމެޗް ފެންނާނެކަމަށް އިބްނަމޯ އިން ބުނެއެވެ.

އިބްނަމޯއިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިރޭ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ބަލަމުންދާ ވަގުތު އެތަނުން ކޮފީ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ހާފްޓައިމްގައި ހަމަ ކޮފީ އެއް ބޮއެލާ ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްލައިގެން ދެވަނަ ހާފަށް ތައްޔާރުވާން މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

އިބްނަމޯ އަކީ ތިނަދޫގައި ވަރަށް ފަހުން ހުޅުވި ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ. އެގޮތުން ރޮޗެސްޓަރ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ކައިރީގައި ހުޅުވި މިރެސްޓޯރެންޓްއިން ތިނަދޫއަށް، އާ ޚިދުމަތްތަކަކާއި ކެއުމުގެ ރަހަތަކެއް ވަނީ ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ކުޅިވަރު
އެލް ކްލެސިކޯ މިރޭ “އިބްނަމޯ” އިން

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މަޝްހޫރު މެޗެއް ކަމުގައިވާ އެލްކްލެސިކޯ އަކީ ފޯރިގަދަ މެޗެކެވެ. ސަބަބަކަށް ވަނީ މިމެޗުގައި އެންމެ މަޤްބޫލު ދެ ކުލަބު ވާދަކުރާތީއެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ބަލާ މިމެޗުގެ ފޯރި އޮންނަނީ ހަމައެކަނި ދަނޑުގައެއް ނޫނެވެ.

އެކުވެރިންގެ ގުރޫޕްތައް ހަދާ މެޗުބަލަން ގޮސް އެއްތަންވުމަކީ ފުޓުބޯޅައިގެ ފޭނުންގެ އާދަކާދައިގެ ތެރެއަަށް ވަދެފައިވާ ކަމެކެވެ. މިކަމާ ގުޅުވައި ތިނަދޫގައި ހިންގާ ރެސްޓޯރަންޓެއް ކަމަށްވާ އިބްނަމޯ އިން މިރޭ ވަނީ މެޗު ދައްކަން ނިންމައިފައެވެ. މިރޭ ދަންވަރު އެކަކުން ފެށިގެން މިމެޗް ފެންނާނެކަމަށް އިބްނަމޯ އިން ބުނެއެވެ.

އިބްނަމޯއިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މިރޭ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗު ބަލަމުންދާ ވަގުތު އެތަނުން ކޮފީ ލިބެން ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. ހާފްޓައިމްގައި ހަމަ ކޮފީ އެއް ބޮއެލާ ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްލައިގެން ދެވަނަ ހާފަށް ތައްޔާރުވާން މިއީ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

އިބްނަމޯ އަކީ ތިނަދޫގައި ވަރަށް ފަހުން ހުޅުވި ރެސްޓޯރަންޓެކެވެ. އެގޮތުން ރޮޗެސްޓަރ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން ތިނަދޫ ސްޓޭޑިއަމް ކައިރީގައި ހުޅުވި މިރެސްޓޯރެންޓްއިން ތިނަދޫއަށް، އާ ޚިދުމަތްތަކަކާއި ކެއުމުގެ ރަހަތަކެއް ވަނީ ތަޢާރަފް ކޮށްފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!