ޚަބަރު
މާހެފުމުގެ ފޯރި އިބްނަމޯގަ މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތު

ރޯދަ އަށް މާހެފުން ހެފުމަށް މޫދަށް ގޮސް މަޖާ ނެގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރާ ކަމެކެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ސަގާފަތެކެވެ. މާހެފުން ހެފުމުގައި އޮންނަ ފޯރި މިވަނީ ޒަމާނަށް ފެތެމުންނެވެ. ރޯދަ މަސް ފެށޭ އިރު ކޮންމެ މީހަކު އޮންނަނީ އެތައް ގޮތަކުން އެތައް މާހެފުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ރަޙުމަތްތެރިން އެކުގައި ދަރު, އާއިލީ މީހުންނާ އެކު މޫދަށް, ގޭގޭގައި އެއްވެ ޕާޓީ ހެދުން، އޮފީސް ކުދިން ނުވަތަ މުޅި އޮފީސް އެއްކޮށް ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ދިޔުންމާއި އެތައް ކަމެއްގައެވެ.

ތިނަދޫ ގައި ވަރަށް ފަހުން ހުޅުވި ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ އިިބްނަމޯ އިން މި އަހަރުގެ މާހެފުން ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތީ ވަރަށް ތަފާތު 3 ޕެކޭޖަކަށް ބައިކޮށް މުޅިން ދިވެހިރަހަ ތަކުގައެވެ. ވަކި ވަރަކަށް މީހުން ދިއުމުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ވެސް ވަނީ ދޭން ނިންމާފަވެ. 3 ޕެކް ގައި ވަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި ބާވަތްތަކެވެ. އެއް ޕެކޭޖް އަނެއް ޕެކޭޖާ ވަރަށް ތަފާތެވެ.

އަންނަ އެޕްރީލް 1 ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިބްނަމޯ އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ މާހެފުން 2022 ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވަނީ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. ނަން ނޯޓް ކޮށްގެން އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި މާހެފުން ކުރިޔަށް ދާނީ އެ ރެސްޓޯރެންޓްގައެވެ.

ތިނަދޫ އިބްނަމޯ ރެސްޓޯރެންޓް ގެ ޕެކޭޖް އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އަގު އުޅެނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށްކަން ފާހަގަވެއެވެ. ކޮންމެ ޕެކޭޖެއްގެ އަގަކީ އެންމެ 99/- އެވެ. މި ޕެކޭޖް ގައި ބައިވެރިވާއިރު 5 ޕެކޭޖަށް ވުރެ ގިނައިން ނަގާ ނަމަ 5% އަދި 10 ޕެކޭޖަށް ވުރެ ގިނަ ވެއްޖެ ނަމަ %10 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމުގެ ވަނީ ހަމަޖެހިފައެއެވެ. އަދި 4 ޕެކޭޖަށް ވުރެ ގިނައިން ޕެކޭޖް ނަގާނަމަ 7370007 އަށް ގުޅާ 1 ދުވަސް ކުރިން އޯޑަރު ދެން ޖެހެއެވެ. އިބްނަމޯ މާހެފުމަށް އަންނަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން ކަމަށް އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ހާމަކުރެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މާހެފުމުގެ ފޯރި އިބްނަމޯގަ މިފަހަރު ވަރަށް ތަފާތު

ރޯދަ އަށް މާހެފުން ހެފުމަށް މޫދަށް ގޮސް މަޖާ ނެގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެސް ވަރަށް ފޯރީގައި ކުރާ ކަމެކެވެ. އެއީ ޒަމާނުއްސުރެ ކުރަމުން އަންނަ ސަގާފަތެކެވެ. މާހެފުން ހެފުމުގައި އޮންނަ ފޯރި މިވަނީ ޒަމާނަށް ފެތެމުންނެވެ. ރޯދަ މަސް ފެށޭ އިރު ކޮންމެ މީހަކު އޮންނަނީ އެތައް ގޮތަކުން އެތައް މާހެފުންތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ރަޙުމަތްތެރިން އެކުގައި ދަރު, އާއިލީ މީހުންނާ އެކު މޫދަށް, ގޭގޭގައި އެއްވެ ޕާޓީ ހެދުން، އޮފީސް ކުދިން ނުވަތަ މުޅި އޮފީސް އެއްކޮށް ރެސްޓޯރެންޓަކަށް ދިޔުންމާއި އެތައް ކަމެއްގައެވެ.

ތިނަދޫ ގައި ވަރަށް ފަހުން ހުޅުވި ހިތްގައިމު ރެސްޓޯރެންޓެއް ކަމަށްވާ އިިބްނަމޯ އިން މި އަހަރުގެ މާހެފުން ކުރިއަށް ގެންދަން އޮތީ ވަރަށް ތަފާތު 3 ޕެކޭޖަކަށް ބައިކޮށް މުޅިން ދިވެހިރަހަ ތަކުގައެވެ. ވަކި ވަރަކަށް މީހުން ދިއުމުން ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް ވެސް ވަނީ ދޭން ނިންމާފަވެ. 3 ޕެކް ގައި ވަނީ ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހިން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ދިވެހި ބާވަތްތަކެވެ. އެއް ޕެކޭޖް އަނެއް ޕެކޭޖާ ވަރަށް ތަފާތެވެ.

އަންނަ އެޕްރީލް 1 ގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް އިބްނަމޯ އިން ކުރިޔަށް ގެންދާ މާހެފުން 2022 ގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ވަނީ އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައެވެ. ނަން ނޯޓް ކޮށްގެން އެއް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި މާހެފުން ކުރިޔަށް ދާނީ އެ ރެސްޓޯރެންޓްގައެވެ.

ތިނަދޫ އިބްނަމޯ ރެސްޓޯރެންޓް ގެ ޕެކޭޖް އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އަގު އުޅެނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށްކަން ފާހަގަވެއެވެ. ކޮންމެ ޕެކޭޖެއްގެ އަގަކީ އެންމެ 99/- އެވެ. މި ޕެކޭޖް ގައި ބައިވެރިވާއިރު 5 ޕެކޭޖަށް ވުރެ ގިނައިން ނަގާ ނަމަ 5% އަދި 10 ޕެކޭޖަށް ވުރެ ގިނަ ވެއްޖެ ނަމަ %10 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދިނުމުގެ ވަނީ ހަމަޖެހިފައެއެވެ. އަދި 4 ޕެކޭޖަށް ވުރެ ގިނައިން ޕެކޭޖް ނަގާނަމަ 7370007 އަށް ގުޅާ 1 ދުވަސް ކުރިން އޯޑަރު ދެން ޖެހެއެވެ. އިބްނަމޯ މާހެފުމަށް އަންނަނީ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން ކަމަށް އެ ރެސްޓޯރެންޓުން ހާމަކުރެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!