ރެސިޕީ
ހުވަދޫ ރޯދަ ބަދިގެ: ކަށިކެޔޮ ކޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • ½ 1 ޖޯޑް ފުށް
 • ¼ 1 ޖޯޑު ހަކުރު
 • ½ ޖޯޑު ކިރު
 • 3 ބިސް
 • 70ގ ބަޓަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކަށިކެޔޮ ތުނިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް ފުނޑުކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށް، ކަށިކެޔޮ، ލޮނު، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިހާއި، ބަޓަރާޢި، ހަކުރު ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިން އެއްކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެހި އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ފޯލްޑުކޮށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް އެޅުމަށްފަހު އަވަން 160 ޑިގްރީގައި ބަހައްޓައިގެން ފިހެލާށެވެ.

ޓޮޕިން:

 • ¾ ހަކުރު
 • ½ ޖޯޑު ކަށިކެޔޮ
 • ½ ގެރިކިރު
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބަޓަރު
 • 1 ސައިސަމްސާ އެސެންސް

ޓޮޕިން ހަދާނެގޮތް:

ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ކައްކާލާށެވެ. ކުޑަކޮށް އޮލަވުމުން އުނދުން ނިއްވާލުމަށްފަހު ކޭކުގެ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

 1. ޕިސްޕިސް

  ކޮޕީ އެއް އަނެއްކާވެސް

ރެސިޕީ
ހުވަދޫ ރޯދަ ބަދިގެ: ކަށިކެޔޮ ކޭކް

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

 • ½ 1 ޖޯޑް ފުށް
 • ¼ 1 ޖޯޑު ހަކުރު
 • ½ ޖޯޑު ކިރު
 • 3 ބިސް
 • 70ގ ބަޓަރ

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ކަށިކެޔޮ ތުނިކޮށް ކޮށާލުމަށްފަހު ކުޑަކޮށް ފުނޑުކޮށްލާށެވެ. ދެން ފުށް، ކަށިކެޔޮ، ލޮނު، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އެއްކޮށްލާށެވެ. އެއަށްފަހު ބިހާއި، ބަޓަރާޢި، ހަކުރު ގިރާލާށެވެ. އެއަށްފަހު ކުރިން އެއްކޮށްފައި ހުރި އެއްޗެހި އަޅައިގެން ރަނގަޅަށް ފޯލްޑުކޮށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ދެން ޓްރޭއަށް އެޅުމަށްފަހު އަވަން 160 ޑިގްރީގައި ބަހައްޓައިގެން ފިހެލާށެވެ.

ޓޮޕިން:

 • ¾ ހަކުރު
 • ½ ޖޯޑު ކަށިކެޔޮ
 • ½ ގެރިކިރު
 • 1 މޭޒުމަތީ ސަމްސާ ބަޓަރު
 • 1 ސައިސަމްސާ އެސެންސް

ޓޮޕިން ހަދާނެގޮތް:

ހުރިހާ އެއްޗެއް އެއްކޮށް ކައްކާލާށެވެ. ކުޑަކޮށް އޮލަވުމުން އުނދުން ނިއްވާލުމަށްފަހު ކޭކުގެ މައްޗަށް އަޅާލާށެވެ.

 1. ޕިސްޕިސް

  ކޮޕީ އެއް އަނެއްކާވެސް