ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކުޑަކުއްޖާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގެ ޕިކް ޕޯސްޓް ކައިރި ހުރި ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ކުޑަކުއްޖަކު މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ 00:30 އެއިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކުއްޖާއަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

ފުލުހުން ބުނީ މި ޙާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކުއްޖާ މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭ ގެއެއްގެ ހަތަރުވަނަ ބުރިން ވެއްޓުނު ކުޑަކުއްޖާ މަރުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ހުޅުމާލޭ ފޭސް އެކެއްގެ ޕިކް ޕޯސްޓް ކައިރި ހުރި ގެއެއްގެ ހަތަރު ވަނަ ބުރިން ކުޑަކުއްޖަކު މަގުމައްޗަށް ވެއްޓިގެން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ރޭ 00:30 އެއިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިމާރާތެއްގެ މަތިން ވެއްޓުނީ ހަތަރު އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކުއްޖާއަށް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ފުލުހުންނަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ އިމާރާތެއްގެ މަތިން ކުޑަކުއްޖަކު ވެއްޓިއްޖެ

ފުލުހުން ބުނީ މި ޙާދިސާ އާއި ގުޅިގެން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!