ޚަބަރު
ދެއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަށްފަހު ބައިބަލާ މުބާރާތް ބާއްވަނީ

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިބަލާ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވާނެ ކަމަށް ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެއެސޯސިއޭޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފިތުރު އީދާއި ގުޅުވައިގެން ބައިބަލާ މުބާރާތެއް އަންނަނީ ބާއްވަމުުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މިމުބާރާތް ފާއިތުވީ ދެއަހަރު ނުބާއްވައެވެ.

ދެއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ބައިބަލާ މުބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވާނެ ކަމަށް ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމުބާރާތާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް ވަނަވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތައްވެސް އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ބައިބަލާ މުބާރަތަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހެއްގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭންފެށި މުބާރާތެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑަށް ފަހު މި މުބާރާތް ބޭއްވީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނަމުގާ ހާއްސަ އެސޯސިއޭޝަނެއް އުފައްދާ ބައިބަލާ މުބާރަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާ ހިންގުން އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ހަވާލު ކުރިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދެއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަށްފަހު ބައިބަލާ މުބާރާތް ބާއްވަނީ

އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްފަދައިން ބައިބަލާ މުބާރާތް މިއަހަރުވެސް ބާއްވާނެ ކަމަށް ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އެއެސޯސިއޭޝަނުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ފިތުރު އީދާއި ގުޅުވައިގެން ބައިބަލާ މުބާރާތެއް އަންނަނީ ބާއްވަމުުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މިމުބާރާތް ފާއިތުވީ ދެއަހަރު ނުބާއްވައެވެ.

ދެއަހަރުގެ މެދުކެނޑުމަށް ފަހު ބައިބަލާ މުބާރާތް މިއަހަރު ބާއްވާނެ ކަމަށް ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިމުބާރާތާއި ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތުތައް އަދި ހާމަކޮށްފައި ނުވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައިވެސް ވަނަވަނައަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް އަގުހުރި ފައިސާގެ އިނާމު ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތައްވެސް އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ޒުވާނުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށް ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެއެވެ.

ބައިބަލާ މުބާރަތަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ ރޯދަ މަހެއްގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭންފެށި މުބާރާތެކެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އަޑަށް ފަހު މި މުބާރާތް ބޭއްވީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިންނެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބައިބަލާ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނަމުގާ ހާއްސަ އެސޯސިއޭޝަނެއް އުފައްދާ ބައިބަލާ މުބާރަތްތައް އިންތިޒާމް ކުރުމާ ހިންގުން އެ އެސޯސިއޭޝަނާ ހަވާލު ކުރިއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!