ޚަބަރު
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝެއިހް އިބްރާހިމް މެންކްގެ ދަރުސް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝެއިހް އިބްރާހިމް މެންކް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ދަރުސްދެއްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޝެއިޚް އިބްރާހިމް މެންކްގެ ދަރުސް އޮންނާނީ ހުޅުމާލޭ ޤާޒީ ސްކޫލް ހޯލްގައި މިރޭ 9:00 ގައެވެ. މިދަރުހަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ބާއްވާ ދީނީ ދަރުސްއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޝައިހް އިބްރާހިމް މެންކް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދަރުސް ދީފައެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ދަރުހަށްފަހު އަތޮޅުތެރޭގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޝައިހް އިބްރާހިމް މެންކް ދަރުސް ދޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަސްރު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝެއިހް އިބްރާހިމް މެންކް އަކީ މަޝްހޫރު މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝެއިހް އިބްރާހިމް މެންކްގެ ދަރުސް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު އިލްމުވެރިއެއް ކަމަށްވާ ޝެއިހް އިބްރާހިމް މެންކް މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ދަރުސްދެއްވާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޝެއިޚް އިބްރާހިމް މެންކްގެ ދަރުސް އޮންނާނީ ހުޅުމާލޭ ޤާޒީ ސްކޫލް ހޯލްގައި މިރޭ 9:00 ގައެވެ. މިދަރުހަކީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން ބާއްވާ ދީނީ ދަރުސްއެކެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ޝައިހް އިބްރާހިމް މެންކް ވަނީ ރާއްޖޭގައި ދަރުސް ދީފައެވެ. މިރޭ ހުޅުމާލޭގައި ބާއްވާ ދަރުހަށްފަހު އަތޮޅުތެރޭގައި ބައެއް ރަށްރަށުގައި ޝައިހް އިބްރާހިމް މެންކް ދަރުސް ދޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އަސްރު ޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ޝެއިހް އިބްރާހިމް މެންކް އަކީ މަޝްހޫރު މުފްތީ އިސްމާއިލް މެންކް އަށް ބޮޑުބޭބެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!