ޚަބަރު
ބޮނޑެއް ރޭޕްކުރި ހަތަރު ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިޔާގައި ބޮނޑެއް ރޭޕްކުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މަހަރާސްތުރާގައި ހިނގާދިޔަ މިހާދިސާގައި ރޭޕްކޮށްފައިވަނީ ބޮނޑުގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ “ބެންގާލް މޮނީޓާ ލިޒަޑް” އެކެވެ.

މިބޮނޑަކީ މަހަރާސްތުރާގައި އޮންނަ ޝަހީދަރީ ޓައިގަރ ރިޒާވް ޕާކުގައި އޮންނަ ބޮނޑެކެވެ. މިއަމަލު ހިންގި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ފޯނުން ކޮށްފައިވާ ވީޑިޔޯއެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެއަށްފަހު ސީސީ ޓީވީގެ ފުޓޭޖަށް ބަލައި ހަތަރު މީހުން މިހާރު ވަނީ ދެނެގަނެ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

މިވައްތަރުގެ ބޮނޑަކީ 1972އިން ފެށިގެން އިންޑިޔާގައި ހިމާޔަތްކޮޮށްފައިވާ ބޮނޑޫގެ ވައްތަރެކެވެ.

މި މައްސަލައިގާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ސަންދީޕު ތުކުރާމާއި، ޕަވަރު މަންގޭސާއި، ޖަނަރްދަން ކަމްޓޭކަރުގެ އިތުރުން އަކްޝޭ ސުނިލް ނަަމަަކަށްކިޔާ ބައެކެވެ. މިމީހުންގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 1. 90% އާބާދީ މޮޔާން އުޅޭ ތަނެއް، އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ ތަކެއްޗަށް އަޅުކަން ކޮއް އެ ކަނޑު ވެސް ފައްތާ.އިންސާނުންނާ ޖަނަވާރުން ނާއި އެތަކެއް މަހުލޫގުންނައް އަޅުކަން ކޮއް، ފާޅުގައި މީހުން މަރުވުމުން ގަބުރު ކާ ބައެއް.ތިޔަ ކަހަލަ އެތައް ކަމެއް ތިޔަ މީހުން ކޮއްފާނެ ކަމަކަށް ސައްކެއް ނުކުރަން. ބަޔަކައް އެވަރެއް ނެތިގެން އުޅުނަސް….
  #IndianMilitaryout

 2. އިންޑިޔާ މީހުން ނުކުރާނެ ކަމެއް ބުނެބަލަ!

 3. ޢަހުުސަން

  ޢިންސާނުންގެ ސިފާގަ ތިއްބަސް އެއީ އިންސާނުންނެއް ނޫން އެއީ ވަލުޖަނަވާރުން

 4. ޢަހައްމަދޫ

  ތިކަހަަލަ ވިޔާނުދާ ވާހަކަ ދިވެހި ނޫސްތަކުގަ ނުޖަހަބަލަ
  ހަމަތާކުން ޙަބަރެއް ފެންނައިރަށް ލިޔާކަށް ނުޖެހޭ

ޚަބަރު
ބޮނޑެއް ރޭޕްކުރި ހަތަރު ފިރިހެނުން ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިޔާގައި ބޮނޑެއް ރޭޕްކުރި ހަތަރު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އިންޑިއާގެ މަހަރާސްތުރާގައި ހިނގާދިޔަ މިހާދިސާގައި ރޭޕްކޮށްފައިވަނީ ބޮނޑުގެ ވައްތަރެއް ކަމަށްވާ “ބެންގާލް މޮނީޓާ ލިޒަޑް” އެކެވެ.

މިބޮނޑަކީ މަހަރާސްތުރާގައި އޮންނަ ޝަހީދަރީ ޓައިގަރ ރިޒާވް ޕާކުގައި އޮންނަ ބޮނޑެކެވެ. މިއަމަލު ހިންގި ހަތަރު މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކުގެ ފޯނުން ކޮށްފައިވާ ވީޑިޔޯއެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މިމައްސަލަ ވަނީ ފެންމަތިވެފައެވެ. އެއަށްފަހު ސީސީ ޓީވީގެ ފުޓޭޖަށް ބަލައި ހަތަރު މީހުން މިހާރު ވަނީ ދެނެގަނެ ހައްޔަރު ކޮށްފައެވެ.

މިވައްތަރުގެ ބޮނޑަކީ 1972އިން ފެށިގެން އިންޑިޔާގައި ހިމާޔަތްކޮޮށްފައިވާ ބޮނޑޫގެ ވައްތަރެކެވެ.

މި މައްސަލައިގާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ސަންދީޕު ތުކުރާމާއި، ޕަވަރު މަންގޭސާއި، ޖަނަރްދަން ކަމްޓޭކަރުގެ އިތުރުން އަކްޝޭ ސުނިލް ނަަމަަކަށްކިޔާ ބައެކެވެ. މިމީހުންގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއް އަންނާނެކަމަށް މީޑިޔާ ރިޕޯޓްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

 1. 90% އާބާދީ މޮޔާން އުޅޭ ތަނެއް، އަމިއްލަ އަތުން ހަދާ ތަކެއްޗަށް އަޅުކަން ކޮއް އެ ކަނޑު ވެސް ފައްތާ.އިންސާނުންނާ ޖަނަވާރުން ނާއި އެތަކެއް މަހުލޫގުންނައް އަޅުކަން ކޮއް، ފާޅުގައި މީހުން މަރުވުމުން ގަބުރު ކާ ބައެއް.ތިޔަ ކަހަލަ އެތައް ކަމެއް ތިޔަ މީހުން ކޮއްފާނެ ކަމަކަށް ސައްކެއް ނުކުރަން. ބަޔަކައް އެވަރެއް ނެތިގެން އުޅުނަސް….
  #IndianMilitaryout

 2. އިންޑިޔާ މީހުން ނުކުރާނެ ކަމެއް ބުނެބަލަ!

 3. ޢަހުުސަން

  ޢިންސާނުންގެ ސިފާގަ ތިއްބަސް އެއީ އިންސާނުންނެއް ނޫން އެއީ ވަލުޖަނަވާރުން

 4. ޢަހައްމަދޫ

  ތިކަހަަލަ ވިޔާނުދާ ވާހަކަ ދިވެހި ނޫސްތަކުގަ ނުޖަހަބަލަ
  ހަމަތާކުން ޙަބަރެއް ފެންނައިރަށް ލިޔާކަށް ނުޖެހޭ