ކުޅިވަރު
ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބޭޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ!

ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕުން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބޭޑްމިންޓަން މުބާރާތް “އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022” ގެ ފައިނަލް މިރޭ ކުޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގައި އަންހެން ކެޓެގަރީގެ ތިން ޓީމަކާއި ފިރިހެން ކެޓެގަރީގެ ފަސް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިނަލް މެޗުގައި އަންހެން ކެޓަގަރީ އިން ބައްދަލު ކުރާނީ ޓީމް ޝައިން އާއި ރެހެންދި އެވެ. އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީ އިން ބައްދަލު ކުރާނީ އައުޓްލޯޒް އާއި ވިންދު އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ފައިނަލް މެޗު ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ. އަދި ފިރިހެން ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 10 ޖަހާއިރުއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތް، އިވެންޓް ކާސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގާފު މީޑިއާގެ ރަސްމީ ޕޭޖުން ލައިވް ކޮށް ދުރަށް ދައްކަމުން ދެއެވެ.

މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގެ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ޓީމަކަށް 7،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް 4،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބެއެވެ.

ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ “ގާފު ސްޕޯޓްސް”ގެ ދަށުން ހިންގޭ މުބާރާތެކެވެ. މިއަހަރުގެ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ އެސްޓީއޯ އެވެ. މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ވެލްކޯ ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރުންނަކީ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ (ތިނަދޫ ޑަބްލިއުޑީީސީ) އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ކުޅިވަރު
ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބޭޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް މިރޭ!

ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕުން ހުވަދު އަތޮޅުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ބޭޑްމިންޓަން މުބާރާތް “އެސްޓީއޯ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2022” ގެ ފައިނަލް މިރޭ ކުޅުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

މި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު ފެށި މި މުބާރާތުގައި އަންހެން ކެޓެގަރީގެ ތިން ޓީމަކާއި ފިރިހެން ކެޓެގަރީގެ ފަސް ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު މިރޭ ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފައިނަލް މެޗުގައި އަންހެން ކެޓަގަރީ އިން ބައްދަލު ކުރާނީ ޓީމް ޝައިން އާއި ރެހެންދި އެވެ. އަދި ފިރިހެން ކެޓަގަރީ އިން ބައްދަލު ކުރާނީ އައުޓްލޯޒް އާއި ވިންދު އެވެ.

މިމުބާރާތުގެ އަންހެން ފައިނަލް މެޗު ފެށުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައިވަނީ މިރޭ 9 ޖަހާއިރުއެވެ. އަދި ފިރިހެން ފައިނަލް މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މިރޭ 10 ޖަހާއިރުއެވެ.

ގދ. ތިނަދޫ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރުގެ އިންޑޯ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ މި މުބާރާތް، އިވެންޓް ކާސްޓް މެދުވެރިކޮށް ގާފު މީޑިއާގެ ރަސްމީ ޕޭޖުން ލައިވް ކޮށް ދުރަށް ދައްކަމުން ދެއެވެ.

މުޅި ހުވަދު އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށްދާ މިމުބާރާތުގެ ކޮންމެ ކެޓަގަރީއަކުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ޓީމަކަށް 7،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމު ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު ރަނައަޕް ޓީމަށް 4،000ރ. ގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ލިބެއެވެ.

ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް އަކީ 2020 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ގާފު މީޑިއާ ގްރޫޕްގެ “ގާފު ސްޕޯޓްސް”ގެ ދަށުން ހިންގޭ މުބާރާތެކެވެ. މިއަހަރުގެ ގާފު ބެޑްމިންޓަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޓައިޓަލް ސްޕޮންސަރ އަކީ އެސްޓީއޯ އެވެ. މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސަރަކަށް ވެލްކޯ ހަމަޖެހިފައިވާއިރު މުބާރާތުގެ ޕްލެޓިނަމް ޕާޓްނަރުންނަކީ ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިތުރުން ގދ. ތިނަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީ (ތިނަދޫ ޑަބްލިއުޑީީސީ) އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!