ޚަބަރު
ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން: މަލީހު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ކަމަށް ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީހުު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބުނުފަހުން 4 އަހަރުވެފައިވާއިރުވެސް ޕާޓީގެ އެންމެ ރެލީއެއްވެސް ބާއްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ކަމަށެވެ.

ޤައުމު ހިންގެވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް ބުނަމުން މަލީހު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މަލީހު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރާއިމެދުު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އެމްޑީޕީ ޖަހައިގަންނަން އުޅޭ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުން ރައީސް ސޯލިހު ޓިއުޝަން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް މަލީހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރައީސް ސޯލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން: މަލީހު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަމާ ބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ކަމަށް ކުރީގެ ޓެކްނޮލޮޖީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހު ޖަމާލު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މަލީހުު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައިި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ލިބުނުފަހުން 4 އަހަރުވެފައިވާއިރުވެސް ޕާޓީގެ އެންމެ ރެލީއެއްވެސް ބާއްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނު ވެރިކަން ކުރައްވަނީ އަމާބުނީތީ ފަރަށްދާ އުސޫލުން ކަމަށެވެ.

ޤައުމު ހިންގެވުމުގައި ރައީސް ސޯލިހު ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް ބުނަމުން މަލީހު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެކުރިންވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން މަލީހު ވަނީ ރައީސް ސޯލިހުގެ ސަރުކާރާއިމެދުު ނުރުހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ރައީސް ސޯލިހު އެމްޑީޕީ ޖަހައިގަންނަން އުޅޭ ކަމަށާއި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަރިހުން ރައީސް ސޯލިހު ޓިއުޝަން ނަގަންޖެހޭ ކަމަށް މަލީހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!