ޚަބަރު
ބަންގުލަދޭޝް ވެއިޓަރު މަރައިލި އާބިދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުމާލޭގެ ޙާންޖީ ކެފޭ ތެރޭގައި ހންގި މާރާމާރީއެއްގައި ނިޔާވި ބަނގުލަދޭޝް މީހާ މަރާލި ޕާކިސްތާން މީހާގެ މައްޗަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ 26 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އަބީދު ނަމަކަށްކިޔާ ޕާކިސްތާނުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުމާލޭ ހާންޖީ ކެފޭ ތެރޭގައި މަރާލި ބަންގްލަދޭޝް މީހާއަކީ އެތަނުގައި އުޅޭ ވޭޓަރެކެވެ. އަދި އޭނާ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޕާކިސްތާނު މީހާއަކީ އެތަނުގެ ކައްކާއެވެ. ބަނގުލަދޭޝް މީހާއަށް ޙަމަލާދީފައި އޮތް ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވަމުންދާއިރު، އެވީޑިއޯގައި އޭނާގެ ކަރަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައިވާތަން ފެނެއެވެ. އަދި އެކެފޭގެ މުވައްޒަފުން އޭނާއަށް އިތުރު ފަރުވާދޭ މަންޒަރުވެސް ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާން މީހާ ހޯދަން ފުލުހުން އެދުނު ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނީ އޭނާއަކީ ނުރައްކާތެރި މީހެއް ކަމަށާޢި، އަބީދު ފެނުނު ނަމަވެސް އޭނާއާ ކުރިމަތި ނުލައި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ މިހާރު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އާބިދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އާބިދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކޯޓުން ޖަހާފައިވަނީ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިރޭ ހުޅުމާލެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ބަންގުލަދޭޝް ވެއިޓަރު މަރައިލި އާބިދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް

އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުމާލޭގެ ޙާންޖީ ކެފޭ ތެރޭގައި ހންގި މާރާމާރީއެއްގައި ނިޔާވި ބަނގުލަދޭޝް މީހާ މަރާލި ޕާކިސްތާން މީހާގެ މައްޗަށް 15 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރީ 26 އަހަރުގެ މުހައްމަދު އަބީދު ނަމަކަށްކިޔާ ޕާކިސްތާނުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އިއްޔެ ހަވީރު ހުޅުމާލޭ ހާންޖީ ކެފޭ ތެރޭގައި މަރާލި ބަންގްލަދޭޝް މީހާއަކީ އެތަނުގައި އުޅޭ ވޭޓަރެކެވެ. އަދި އޭނާ މަރާލިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ޕާކިސްތާނު މީހާއަކީ އެތަނުގެ ކައްކާއެވެ. ބަނގުލަދޭޝް މީހާއަށް ޙަމަލާދީފައި އޮތް ވީޑިއޯއެއް މިހާރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުވަމުންދާއިރު، އެވީޑިއޯގައި އޭނާގެ ކަރަށް ބޮޑެތި ޒަޚަމްތަކެއް ލިބިފައިވާތަން ފެނެއެވެ. އަދި އެކެފޭގެ މުވައްޒަފުން އޭނާއަށް އިތުރު ފަރުވާދޭ މަންޒަރުވެސް ވީޑިއޯއިން ފެނެއެވެ.

މިމައްސަލައާއި ގުޅިގެން ޕާކިސްތާން މީހާ ހޯދަން ފުލުހުން އެދުނު ނަމަވެސް ފުލުހުން ބުނީ އޭނާއަކީ ނުރައްކާތެރި މީހެއް ކަމަށާޢި، އަބީދު ފެނުނު ނަމަވެސް އޭނާއާ ކުރިމަތި ނުލައި ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ފުލުހުން ވަނީ މިހާރު އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ. އާބިދު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބީޗުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އާބިދުގެ ބަންދަށް 15 ދުވަސް ކޯޓުން ޖަހާފައިވަނީ ބަންދާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް މިރޭ ހުޅުމާލެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމުންނެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!