ޚަބަރު
ސްޓެލްކޯގެ 4 މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖާއި އުމްރާގެ ދަތުރެއް

ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން 4 މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގުރުއަތުން ކަނޑައަޅައި ފުރުސަތު ދީފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ރޭ ބޭއްވި ތަރާވީހެއްގައި ހައްޖާ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން 4 މުޒައްފަކު ވަނީ ޤުރުއަތުން ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިތަރާވީހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަގުހުރި ނަސޭހަތްކޮޅެއް މިނިސްޓަރ ވަނީ ދީނފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޤުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިކަންތައް އޮތީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. މިއަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމަށާއި، އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސްޓެލްކޯގެ 4 މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖާއި އުމްރާގެ ދަތުރެއް

ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން 4 މުވައްޒަފަކަށް ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ގުރުއަތުން ކަނޑައަޅައި ފުރުސަތު ދީފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ރޭ ބޭއްވި ތަރާވީހެއްގައި ހައްޖާ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން 4 މުޒައްފަކު ވަނީ ޤުރުއަތުން ކަނޑައަޅާފައެވެ. މިތަރާވީހުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް ޑރ. އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީ ވަނީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަގުހުރި ނަސޭހަތްކޮޅެއް މިނިސްޓަރ ވަނީ ދީނފައެވެ.

މީގެ ކުރިންވެސް ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޤުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ހައްޖާއި އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން މިކަންތައް އޮތީ މެދުކަނޑާލާފައެވެ. މިއަހަރުން ފެށިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ހައްޖުގެ މަތިވެރި އަޅުކަން ކުރުމަށާއި، އުމުރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!