ޚަބަރު
ކޮނޑޭ ސްކޫލްގެ 4 ކްލާސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމެނިފައި: ރައީސް

ގއ.ކޮނޑޭ ސްކޫލުގެ 4 ކްލާސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުގައި ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ވަނީ ފާއިތުވި ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެރަށުގައި ކުރިޔަށް ނުދާ މިންވަރަށް މި ސަރުކާރުން އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކަންކަން ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެރަށުގެ ތަރައްޤީގެ 5 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށާ އަދި މިހާރުވެސް 4 މަޝްރޫޢުއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލަރުން ވަނީ މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތްފަދަ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަން ބޭނުންވާކަމާއި ސްކޫލަށް  7 ކްލާސްރޫމް ބޭނުންވާކަމަށާއި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެރަށުގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކޮނޑޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިޔަށްދާ އަދި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިހުރި ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެ ގޮތުން ކޮނޑޭ ސްކޫލްގެ 4 ކްލާސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމާއި ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވުމުގައި ކުޑަ އާބާދީއެއް ބޮޑު އާބާދީއެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމުކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކޮނޑޭ ސްކޫލްގެ 4 ކްލާސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ ހިމެނިފައި: ރައީސް

ގއ.ކޮނޑޭ ސްކޫލުގެ 4 ކްލާސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެ ރަށުގެ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައެވެ.

އިއްޔެ މެންދުރުފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުގައި ކޮނޑޭ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުން ވަނީ ފާއިތުވި ސާޅީހަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެރަށުގައި ކުރިޔަށް ނުދާ މިންވަރަށް މި ސަރުކާރުން އެރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކަންކަން ކޮށްދެއްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސަރުކާރާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

ކައުންސިލަރުން ވަނީ އެރަށުގެ ތަރައްޤީގެ 5 މަޝްރޫޢެއްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށާ އަދި މިހާރުވެސް 4 މަޝްރޫޢުއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދާކަން ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލަރުން ވަނީ މިބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އެރަށުގެ ބަނދަރު ބޮޑުކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމާއި، ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ ޖާގަ އިތުރުކޮށް ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތްފަދަ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތް ފުޅާކުރަން ބޭނުންވާކަމާއި ސްކޫލަށް  7 ކްލާސްރޫމް ބޭނުންވާކަމަށާއި 50 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެރަށުގައި ތަރައްޤީކުރުމާއި އޭޓީއެމްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ކޮނޑޭގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރިޔަށްދާ އަދި ކުރިޔަށް ރޭވިފައިހުރި ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރައްވާފައެވެ. އެ ގޮތުން ކޮނޑޭ ސްކޫލްގެ 4 ކްލާސް ރޫމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެއްވުމާއި ތަރައްޤީގެ ކަންކަން ފަހިކޮށްދެއްވުމުގައި ކުޑަ އާބާދީއެއް ބޮޑު އާބާދީއެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިންމުކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!