ޚަބަރު
ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ވޯލްޑް ބެންކުން 24 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 24 މިލިއަން ޑޮލަރު (370 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ހިލޭ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

ވޯލްޑް ބެންކުން މުޅިން އަލަށް ފެށި ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓަގްރޭޓަޑް ލޭބާ ސާވިސަސް (ސެއިލްސް) މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އިންޝުއަރެންސާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 370 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެބެންކުން ބުނިގޮތުގައި ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ހޯދުމަށާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ގިނަ ދިވެހި ޒުވާނުން އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުވަމުން ދާ ކަން ބެންކުން ވަނީ ފާހަނގަކޮށްފައެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނި ގޮތުގައި، ޒުވާނުން ރިޓަޔާކުރާ އުމުރާ އެކު، އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ރައްކާކޮށް، އާމްދަނީ އަށް އަންނާނެ ހީނަރުކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމުގައިވެސް ދަތިތަށް އެބަ ހުރި ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަށް ނުދާ މީހުން އިތުރު ކަމަށާއި، ވަޒީފާތަކަށް އަލުން ނެރެދިނުމަށް އެދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެބެންކުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހިލޭއެހީ ފޯރޮކޮށްދީފައެވެ.

ސެއިލްސް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް، ޕެންޝަން އޮފީހުން ފަންޑެއް އެކުލަވައިލުން، ސަރުކާރުގެ ޖޮބް ސެންޓަރު ފުޅާކުރުން، އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ފަސް ހަބު ގާއިމްކުރުމުގެ އިތުރުން ޖޮބް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހޯދަން އެހީތެރިވެދީ ކައުންސެލިން ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ވަޒީފާއެއް ނެތް މީހުން ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުން ދާއިރު، ވަޒީފާއެއް ނެތި ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެނީ ރަށްރަށުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 46 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުންނެވެ.

  1. ދުނިޔޭގެ އެންމެނަށް ރިބާ ކާންދެނީ ވޯލްޑު ބޭންކާއި މަނިޓްރީ ފަންޑުގެ ވާހަކަ އިއްޔެގެ ހުތުބާގައި ކިޔާލީމަ އެހީވެސް އޮހިގަތީތޯ ؟؟

  2. ދިރާގް

    ތީން އެއް ވެސްކަމެއްކަ ވިޔާދާކަމެއްނެތް.ތި ކިޔާ ޖބްބސެްނޓަރ އަކީ ބޭކާރުތަނެއް.އެތަން ފުޅާކުރަން ލާރިތައް ތަޅާ ވިއްސީމަ އެއޮތީ ތިޔަ ބުނާ މިލިއަން ޚަރަދުވެފަ.ދެން އޮތީ ޕެންޝަނ އޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަންތައް.އެއީ ހަރާން ލާރިން އުޅޭ ބައެއް.މިހާރުވެސް މީހުން އަތުން ކަނޑާ ފައިސާކޮޅުނުދޭ.65ވީމަ ދެނީނއެހެން މީހުނަށްވެސް ދޭއެއްޗެއް.އަނެއްބަތަށް ވާގޮތެއް ނޭނގޭ.ތުތަނުގަ ހުޅުވާ ފަންޑަކުން މީހަކަށް ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ

ޚަބަރު
ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ވޯލްޑް ބެންކުން 24 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ނެތި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް 24 މިލިއަން ޑޮލަރު (370 މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ހިލޭ އެހީއެއް ދީފިއެވެ.

ވޯލްޑް ބެންކުން މުޅިން އަލަށް ފެށި ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓަގްރޭޓަޑް ލޭބާ ސާވިސަސް (ސެއިލްސް) މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އިންޝުއަރެންސާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން، ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެއަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 370 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަދިޔާކޮށްފައެވެ.

އެބެންކުން ބުނިގޮތުގައި ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ހޯދުމަށާއި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ހަމައެހެންމެ ގިނަ ދިވެހި ޒުވާނުން އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރުން އިތުރުވަމުން ދާ ކަން ބެންކުން ވަނީ ފާހަނގަކޮށްފައެވެ.

ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނި ގޮތުގައި، ޒުވާނުން ރިޓަޔާކުރާ އުމުރާ އެކު، އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ފައިސާ ރައްކާކޮށް، އާމްދަނީ އަށް އަންނާނެ ހީނަރުކަމާ ކުރިމަތިލާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމުގައިވެސް ދަތިތަށް އެބަ ހުރި ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަށް ނުދާ މީހުން އިތުރު ކަމަށާއި، ވަޒީފާތަކަށް އަލުން ނެރެދިނުމަށް އެދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެބެންކުން ވަނީ ރާއްޖެއަށް ހިލޭއެހީ ފޯރޮކޮށްދީފައެވެ.

ސެއިލްސް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ގުޅިގެން ވަޒީފާ ނެތް މީހުންނަށް އިނާޔަތް ދިނުމަށް، ޕެންޝަން އޮފީހުން ފަންޑެއް އެކުލަވައިލުން، ސަރުކާރުގެ ޖޮބް ސެންޓަރު ފުޅާކުރުން، އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ފަސް ހަބު ގާއިމްކުރުމުގެ އިތުރުން ޖޮބް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ހޯދަން އެހީތެރިވެދީ ކައުންސެލިން ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

ވަޒީފާއެއް ނެތް މީހުން ރާއްޖޭގައި އިތުރުވަމުން ދާއިރު، ވަޒީފާއެއް ނެތި ގިނަ މީހުން ދިރިއުޅެނީ ރަށްރަށުގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 46 ޕަސެންޓަކީ އަންހެނުންނެވެ.

  1. ދުނިޔޭގެ އެންމެނަށް ރިބާ ކާންދެނީ ވޯލްޑު ބޭންކާއި މަނިޓްރީ ފަންޑުގެ ވާހަކަ އިއްޔެގެ ހުތުބާގައި ކިޔާލީމަ އެހީވެސް އޮހިގަތީތޯ ؟؟

  2. ދިރާގް

    ތީން އެއް ވެސްކަމެއްކަ ވިޔާދާކަމެއްނެތް.ތި ކިޔާ ޖބްބސެްނޓަރ އަކީ ބޭކާރުތަނެއް.އެތަން ފުޅާކުރަން ލާރިތައް ތަޅާ ވިއްސީމަ އެއޮތީ ތިޔަ ބުނާ މިލިއަން ޚަރަދުވެފަ.ދެން އޮތީ ޕެންޝަނ އޮފީހާ ގުޅިގެން ކުރާ ކަންތައް.އެއީ ހަރާން ލާރިން އުޅޭ ބައެއް.މިހާރުވެސް މީހުން އަތުން ކަނޑާ ފައިސާކޮޅުނުދޭ.65ވީމަ ދެނީނއެހެން މީހުނަށްވެސް ދޭއެއްޗެއް.އަނެއްބަތަށް ވާގޮތެއް ނޭނގޭ.ތުތަނުގަ ހުޅުވާ ފަންޑަކުން މީހަކަށް ކުރާނެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނޯންނާނެ