ޚަބަރު
ގައްދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރައެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގދ. ގައްދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެއަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން ހާމަކުރިގޮތުގައި ގައްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އޭބީސީ ލޭޔަރ އަޅަން މިއަދު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  އެރަށުގެ ހަ މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ގައްދޫގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަ ކިލޯމީޓަރުގެ (65،381.24 އަކަމީޓަރު) ގެ މަގެވެ.

އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވަނީ މިދިޔަ މާރޗްމަހު އެރަށަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށް އާރުޑީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ މަޝްރޫއު އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގައްދޫގެ މަގުތަކުގައި ތާރައެޅުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ގދ. ގައްދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަގުތަކުގައި ތާރު އެޅުމުގެއަމަލީ މަސައްކަތް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓު ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އިން ހާމަކުރިގޮތުގައި ގައްދޫ މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އޭބީސީ ލޭޔަރ އަޅަން މިއަދު ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  އެރަށުގެ ހަ މަގެއް ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ގައްދޫގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހަ ކިލޯމީޓަރުގެ (65،381.24 އަކަމީޓަރު) ގެ މަގެވެ.

އެހެންކަމުން މިމަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ވަނީ މިދިޔަ މާރޗްމަހު އެރަށަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށް އާރުޑީސީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެ މަޝްރޫއު އެ ކުންފުންޏާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!