ޚަބަރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރު އާއެކު އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު (ދޮންދިގު) މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ.

އެއްޖިންސުގެ ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވި 01 އަހަރާއި ދެމަހާއި 12 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު ގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވަނިކޮށް އެހުކުމް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު ގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޭނާ އެކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 22 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ނަމަވެސް ތަޙްޤީޤުގައި ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމުން އޭނާ ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭނީ އެއް އަހަރާއި ދެ މަހާއި 28 ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ.

މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލުން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން އެދުނީ 07 މަހާއި 06 ދުވަހުގެ ޙުކުމަކަށް ކަމަށާއި, ނަމަވެސް ގާޒީއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރެއްވީ އަދަބުގެ ދެ ދަރަޖަ މަތިކޮށްކަމަށްވާތީ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމެވީ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ހުކުމް އިސްތިއުނާފްކޮށްފި

ބަންގްލަދޭޝް ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ އެމްޑީ އަލަމްގީރު އާއެކު އެއް ޖިންސުން ޖިންސީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގައި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އައި ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު (ދޮންދިގު) މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އެހުކުމް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފިއެވެ.

އެއްޖިންސުގެ ގުޅުން ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވި 01 އަހަރާއި ދެމަހާއި 12 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު ގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވަނިކޮށް އެހުކުމް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އިން އެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފިއެވެ.

ޢަބްދުއްރަޙްމާން ރަފީޢު ގެ މައްޗަށް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައިވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އޭނާ އެކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައިވާތީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 22 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. ނަމަވެސް ތަޙްޤީޤުގައި ބަންދުގައި ހުރި މުއްދަތު އުނިކުރުމުން އޭނާ ތަންފީޒުކުރަން ޖެހޭނީ އެއް އަހަރާއި ދެ މަހާއި 28 ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމެކެވެ.

މިމައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލުން ވިދާޅުވީ ދައުލަތުން އެދުނީ 07 މަހާއި 06 ދުވަހުގެ ޙުކުމަކަށް ކަމަށާއި, ނަމަވެސް ގާޒީއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އިޚުތިޔާރުގެ ދަށުން ޙުކުމްކުރެއްވީ އަދަބުގެ ދެ ދަރަޖަ މަތިކޮށްކަމަށްވާތީ އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރަން ނިންމެވީ ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!