ޚަބަރު
ވޯޓު ގުނަމުންދަނީ؛ ރައީސްއިބްރާހީމްސޯލިހު ކުރީގައި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ވަރުގަދަ ޕްރައިމަރީ ވޯޓުލުމުގެ މަރުހަލާ ނިމި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއެކު ވަގުތީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށް ހާމަކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. އަދި އާންމުކޮށް ހާމަކުރަމުންދާ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި އަދި މިހާތަނަށް ކުރީގައި އޮތީ ރައީސް އިބްރާހީމް ސޯލިހެވެ.

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކާއި އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް އިންތިހާބެއްގައި ނުފެންނަހާ ކުއްލި އަވަސް މައްސަލަަތަކާއި ވޯޓުފޮށި ހަލާކު ކުރުމާއި މިހެން ގޮޮސް އެތައް މަސްހުނި ހައިޖާނުތަކާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވީއިރު، ދެޕާޓީންވެސް ދަނީ، “ތިމަންނާ މެން ކުރީގަ” އޭ ކިޔާ އަޑުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލު ކުރަން ކިތަންމެ އުނދަގޫ ވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ އެތައްބައެއްގެ ހިތަށް ތަދުވި ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ސޯލިހަށް ލިބެމުންދާ ވޯޓުގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަށް އާންމު ކުރަމުންދާ ރިޕޯޓުތަކުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ވާނެ ގޮތަކާއި ނިމޭނެ ގޮތެއްގެ އިންތިޒާާރުގައި ތިބި ދެފަރާތުގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ކިޔަމުންދަނީ އެއްލަވައެެކެވެ. އާއެކެވެ. ހަމަ އެންމެ ވޯޓަކުންވެސް ނަތީީޖާ ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެންމެ ފަހު ސިކުންތުގައިވެސް ނަތީޖާ އަނެއް ފުށަށް ޖެހިދާނެ އެވެ. ތާރީޙު ދައްކާފައިވާ ހަގީގަތަކީ ވެސް މިއެެވެ. އިންތިޒާރު ކުރަމުން ގެންދަމާ ބަހީއެވެ. މި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރަނީ ކޮން ފަރާތަކުން ތޯ ޔަގީން ވަން ދެން ކެތްތެރިކަމާއެކު ބަލަމުން ދަމާތޯ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވޯޓު ގުނަމުންދަނީ؛ ރައީސްއިބްރާހީމްސޯލިހު ކުރީގައި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ކުރިއަށް ގެންދާ އެންމެ ވަރުގަދަ ޕްރައިމަރީ ވޯޓުލުމުގެ މަރުހަލާ ނިމި ވޯޓު ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއެކު ވަގުތީ ރިޕޯޓު އާންމުކޮށް ހާމަކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެ. އަދި އާންމުކޮށް ހާމަކުރަމުންދާ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި އަދި މިހާތަނަށް ކުރީގައި އޮތީ ރައީސް އިބްރާހީމް ސޯލިހެވެ.

ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކާއި އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް އިންތިހާބެއްގައި ނުފެންނަހާ ކުއްލި އަވަސް މައްސަލަަތަކާއި ވޯޓުފޮށި ހަލާކު ކުރުމާއި މިހެން ގޮޮސް އެތައް މަސްހުނި ހައިޖާނުތަކާއެކު ގާތްގަނޑަކަށް ނިމުމަކަށް އައިސްފައިވީއިރު، ދެޕާޓީންވެސް ދަނީ، “ތިމަންނާ މެން ކުރީގަ” އޭ ކިޔާ އަޑުގަދަ ކުރަމުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގަބޫލު ކުރަން ކިތަންމެ އުނދަގޫ ވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ އެތައްބައެއްގެ ހިތަށް ތަދުވި ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް ސޯލިހަށް ލިބެމުންދާ ވޯޓުގެ އަދަދު ގިނަ ކަމަށް އާންމު ކުރަމުންދާ ރިޕޯޓުތަކުން ދަނީ ފެންނަމުންނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ވާނެ ގޮތަކާއި ނިމޭނެ ގޮތެއްގެ އިންތިޒާާރުގައި ތިބި ދެފަރާތުގެ ސަޕޯޓަރުންވެސް ކިޔަމުންދަނީ އެއްލަވައެެކެވެ. އާއެކެވެ. ހަމަ އެންމެ ވޯޓަކުންވެސް ނަތީީޖާ ބަދަލުކޮށްލެވިދާނެއެވެ. ހަމަ އެންމެ ފަހު ސިކުންތުގައިވެސް ނަތީޖާ އަނެއް ފުށަށް ޖެހިދާނެ އެވެ. ތާރީޙު ދައްކާފައިވާ ހަގީގަތަކީ ވެސް މިއެެވެ. އިންތިޒާރު ކުރަމުން ގެންދަމާ ބަހީއެވެ. މި ޕްރައިމަރީ ކާމިޔާބު ކުރަނީ ކޮން ފަރާތަކުން ތޯ ޔަގީން ވަން ދެން ކެތްތެރިކަމާއެކު ބަލަމުން ދަމާތޯ އެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!