ޚަބަރު
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ 15އަހަރުގެ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔައީ ތ. ދިޔަމިގިލި، އާގިސާމަންޒިލް، ޒީކް ބިންތި މުހައްމަދު ރިޔާޒު (15އ) އެވެ.

މީގެ ދެގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ އެ ކުއްޖާ މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޓުވީޓެއް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ ފެނުނު ތަނެއް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު މެންދުރު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ޒީކް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ 17:00 ހާއިރު ގެއިން ބޭރަށް ދިޔަގޮތަށް ގެއަށް އެނބުރި އައިސްފައި ނުވާތީ އެކަން އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 18:17 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

2023 ޖެނުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހު 17:00 އެހައިކަށްހާއިރު ގެއިން ބޭރަށް ދިޔަ ގޮތަށް ގެއަށް އެނބުރި އައިސްފައި ނުވާތީ، އެކުއްޖާގެ އާއިލާއިން ކުއްޖާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:17 އެހައިކަންހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު މެންދުރު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ހާމަކޮށް ކުއްޖާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށާއި ފެނިއްޖެ ނުވަތަ އެކުއްޖާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގޭނަމަ ހިއްސާ ކުރުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ 15އަހަރުގެ ކުއްޖާ ފެނިއްޖެ

މާލެއިން ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދިޔަ 15 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖާ ފެނިއްޖެއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދިޔައީ ތ. ދިޔަމިގިލި، އާގިސާމަންޒިލް، ޒީކް ބިންތި މުހައްމަދު ރިޔާޒު (15އ) އެވެ.

މީގެ ދެގަޑިއެއްހާއިރު ކުރިން ފުލުހުން ވަނީ އެ ކުއްޖާ މިހާރު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ޓުވީޓެއް ކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާ ފެނުނު ތަނެއް ފުލުހުން ނުބުނެއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު މެންދުރު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ޒީކް މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުގެ 17:00 ހާއިރު ގެއިން ބޭރަށް ދިޔަގޮތަށް ގެއަށް އެނބުރި އައިސްފައި ނުވާތީ އެކަން އެ ކުއްޖާގެ އާއިލާގެ ފަރާތުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 18:17 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކަމަށެވެ.

2023 ޖެނުއަރީ 25 ވަނަ ދުވަހު 17:00 އެހައިކަށްހާއިރު ގެއިން ބޭރަށް ދިޔަ ގޮތަށް ގެއަށް އެނބުރި އައިސްފައި ނުވާތީ، އެކުއްޖާގެ އާއިލާއިން ކުއްޖާ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންނަށް ޖެނުއަރީ 26 ވަނަ ދުވަހުގެ 18:17 އެހައިކަންހާއިރު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު މެންދުރު ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ހާމަކޮށް ކުއްޖާ ހޯދަމުންދާ ކަމަށާއި ފެނިއްޖެ ނުވަތަ އެކުއްޖާއާ ބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް އެނގޭނަމަ ހިއްސާ ކުރުމަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!