ޚަބަރު
އއ. މަތިވެރިން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
އއ. މަތިވެރިން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ، އެ ރަށު، ރިހިވެލި/ ހަސަން އަލީ (ހަސަންފުޅު) އެވެ

 މިއީ އުމުރުން 65 އަހަރުންމަތީގެ މީހެކެވެ.

ހަސަންފުޅު އެންމެ ފަހުން ބަޔަކަށް ފެނިފައިވަނީ ރޭ މަގުރިބު ނަމާދުން ފައިބަނިކޮށް ކަމަށްވެއެވެ.

ނަމަވެސް އަތިރިމަތިން ފެނުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތެއްވެސް ލިބިފައިވާތީ، އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ދެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކުގެ ރެކޯޑިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ހަސަންފުޅަކީ ދާ އަޅައިގެން މަސް ހިފަން ގޮސް އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ވާތީ، އޭނާ މަސް ހިފަން މޫދަށް ގޮސްފާނެ ކަމަށް ބަލައި، މޫދުތެރެ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އއ. މަތިވެރިން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
އއ. މަތިވެރިން މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ގެއްލިގެން ހޯދަމުން ދަނީ، އެ ރަށު، ރިހިވެލި/ ހަސަން އަލީ (ހަސަންފުޅު) އެވެ

 މިއީ އުމުރުން 65 އަހަރުންމަތީގެ މީހެކެވެ.

ހަސަންފުޅު އެންމެ ފަހުން ބަޔަކަށް ފެނިފައިވަނީ ރޭ މަގުރިބު ނަމާދުން ފައިބަނިކޮށް ކަމަށްވެއެވެ.

ނަމަވެސް އަތިރިމަތިން ފެނުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތެއްވެސް ލިބިފައިވާތީ، އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ދެ ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކުގެ ރެކޯޑިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ހަސަންފުޅަކީ ދާ އަޅައިގެން މަސް ހިފަން ގޮސް އުޅޭ މީހެއް ކަމަށް ވާތީ، އޭނާ މަސް ހިފަން މޫދަށް ގޮސްފާނެ ކަމަށް ބަލައި، މޫދުތެރެ ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!