ޚަބަރު
މަޑަވެލީގައި ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

ފުރާވަރު އުމުރުގެ 30 ކުދިންނާއި އެކު މަޑަވެލީގައި ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕަކީ، މަޑަވެލީ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި މަޑަވެލީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. އަދި މިވޯކްޝޮޕް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ މަޑަވެލީގައި ފަށާފައެވެ.
10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ވަރކްޝޮޕް ގައި ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުށް ދިނުމާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
އިސްލާމް ދީނަށް ފުރާވަރުގެ ކުދިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ވަރކްޝޮޕާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސާ ފަސީހާ ޝަފީގް މިއަދު ވިދާޅުވީ މަޑަވެލީ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި މަޑަވެލީ ކައުންސިލް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ތަކަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައިވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި މީގެ އެކި ލެވެލްތަކަށް ވިސްނާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާކަން ފަސީހާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށްދާ ނަމާދު ވެރކްޝޮޕް ގައި ކިޔަވައި ދެއްވަނީ އެރަށުގެ އިމާމުންނާއި ސްކޫލްގެ މުދައްރިސުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަޑަވެލީގައި ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފި

ފުރާވަރު އުމުރުގެ 30 ކުދިންނާއި އެކު މަޑަވެލީގައި ނަމާދު ވޯކްޝޮޕެއް ފަށައިފިއެވެ.

މި ވޯކްޝޮޕަކީ، މަޑަވެލީ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި މަޑަވެލީ ކައުންސިލް ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ވޯކްޝޮޕެކެވެ. އަދި މިވޯކްޝޮޕް އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ މަޑަވެލީގައި ފަށާފައެވެ.
10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މި ވަރކްޝޮޕް ގައި ނަމާދު ކުރާނެ ގޮތް ދަސްކުށް ދިނުމާއި ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
އިސްލާމް ދީނަށް ފުރާވަރުގެ ކުދިން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ވަރކްޝޮޕާ ބެހޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ ނާއިބު ރައީސާ ފަސީހާ ޝަފީގް މިއަދު ވިދާޅުވީ މަޑަވެލީ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި މަޑަވެލީ ކައުންސިލް ކުރިޔަށް ގެންދާ މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ތަކަކީ ކުރިޔަށް އޮތް ތާނގައިވެސް ކުރިޔަށް ގެންދާ ގޮތަށް ކުރާ ކަމެއް ކަމަށާއި މީގެ އެކި ލެވެލްތަކަށް ވިސްނާފައި ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ބެލެނިވެރިންގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެމުންދާކަން ފަސީހާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ކުރިއަށްދާ ނަމާދު ވެރކްޝޮޕް ގައި ކިޔަވައި ދެއްވަނީ އެރަށުގެ އިމާމުންނާއި ސްކޫލްގެ މުދައްރިސުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!