ޚަބަރު
އަނެއްކާވެސް ތިނަދޫ މާފުށި ކުޅީގެ ތަފާތު ރީތި މަންޒަރެއް
ގދ ތިނަދޫ މާފުށީގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން ހެދިފައި އޮންނަ ކުޅީގެ ތަފާތު ފޮޓޯތަކެއް އަނެއްކާވެސް ދައްކާލައިފިއެވެ.
ތިނަދޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން މާފުށީ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ކުޅި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އެޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ކުޅީގެ ބޮޑުބައި މިހާރުވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ކުޅި ތެރޭގައި ތިނަދޫ އެޅުމަށްފަހު އެމަންޒަރު މީގެ ކުރިންވެސްވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.
ނަމަވެސް މިފަހަރު މިދައްކާލީ ތަފާތު ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. އެއީ ތިނަދޫ އެންމެ ކުރިން އޮންނަ ގޮތުގެ ޗާޓެއް ކުޅީ ތެރޭ އެޅުމަށްފަހުއެވެ. ތިނަދޫގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް އަނެއްކާވެސް ތިނަދޫ ކުޅި އަކީ ހިމާޔަތްކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ތަނެއްކަން ދައްކުވައިދެމުން މިގެންދަނީ ތަފާތު މޮޅު ގޮތަކަށެވެ.
ތިނަދޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމްގައި ތިނަދޫގެ އެތަކެއް ޒުވާނުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާއިރު، އެންމެންގެވެސް އުންމީދަކީ މިކުޅިއަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސާފުތަނެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ. އަދި އާއިލާއާއެކު ގޮސް ވަގުތު ހޭދަކޮށްލާނެ ހިތްފަސޭހަ މައިދާނަކަށް ހެދުމެވެ.
ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިހާރުވެސް ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހުންނަނީ މިކުޅިއާ އިންވެގެން ހުޅަގަށް ކަމަށް ވުމުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މިކުޅި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމީ ޝައްކެއްވެސް ނެތްކަމެކެވެ. ކުޅީގެ ރީތިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ތިނަދޫގެ ތިބި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުން ވިސްނައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަނެއްކާވެސް ތިނަދޫ މާފުށި ކުޅީގެ ތަފާތު ރީތި މަންޒަރެއް
ގދ ތިނަދޫ މާފުށީގައި ގުދުރަތީ ގޮތުން ހެދިފައި އޮންނަ ކުޅީގެ ތަފާތު ފޮޓޯތަކެއް އަނެއްކާވެސް ދައްކާލައިފިއެވެ.
ތިނަދޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން މާފުށީ ސަރަހައްދުގައި އޮންނަ ކުޅި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އެޒުވާނުން އިސްނަގައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ކުޅީގެ ބޮޑުބައި މިހާރުވަނީ ސާފުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ގޮތަކަށް ކުޅި ތެރޭގައި ތިނަދޫ އެޅުމަށްފަހު އެމަންޒަރު މީގެ ކުރިންވެސްވަނީ ދައްކާލާފައެވެ.
ނަމަވެސް މިފަހަރު މިދައްކާލީ ތަފާތު ހިތްގައިމު މަންޒަރެކެވެ. އެއީ ތިނަދޫ އެންމެ ކުރިން އޮންނަ ގޮތުގެ ޗާޓެއް ކުޅީ ތެރޭ އެޅުމަށްފަހުއެވެ. ތިނަދޫގެ ހުނަރުވެރި ޒުވާނުންތަކެއް އަނެއްކާވެސް ތިނަދޫ ކުޅި އަކީ ހިމާޔަތްކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ތަނެއްކަން ދައްކުވައިދެމުން މިގެންދަނީ ތަފާތު މޮޅު ގޮތަކަށެވެ.
ތިނަދޫގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރިއަށްގެންދާ މިޕްރޮގްރާމްގައި ތިނަދޫގެ އެތަކެއް ޒުވާނުންގެ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންދާއިރު، އެންމެންގެވެސް އުންމީދަކީ މިކުޅިއަކީ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސާފުތަނެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ. އަދި އާއިލާއާއެކު ގޮސް ވަގުތު ހޭދަކޮށްލާނެ ހިތްފަސޭހަ މައިދާނަކަށް ހެދުމެވެ.
ނަމަވެސް ހިތާމައަކީ މިހާރުވެސް ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހުންނަނީ މިކުޅިއާ އިންވެގެން ހުޅަގަށް ކަމަށް ވުމުން ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މިކުޅި ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމީ ޝައްކެއްވެސް ނެތްކަމެކެވެ. ކުޅީގެ ރީތިކަން ދަމަހައްޓަން ބޭނުންނަމަ މިކަމަށް އަވަސް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ތިނަދޫގެ ތިބި ސަރުކާރުގެ މުވައްސަސާތަކުން ވިސްނައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!