ޚަބަރު
ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތު ކިޔުން ނިމުމަކަށް

ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތުއް ނާޒިލާ ކިޔުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތު ކިޔުން މިއަދު ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތު ކިޔުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މި ލުއިތަށް ދީފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެ ގިނަ ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ އިރެއްގައެވެ. ގުނޫތު ކިޔުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ފަރުޝު ނަމާދުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސް ވާން ފެށުމާއެކު ވަނީ ޖަމާއަތުގެ ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އޭގޭ ފަހުން ނަމާދު ކުރަނީ ގައިދުރު ކަމާއެކުގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތު ކިޔުން ނިމުމަކަށް

ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތުއް ނާޒިލާ ކިޔުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފިއެވެ.

ނަމާދުގެ ޖަމާއަތުގައި ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތު ކިޔުން މިއަދު ފަތިސް ނަމާދުން ފެށިގެން ވަނީ ހުއްޓާލާފައެވެ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ގައިދުރުކުރުމާއި ގުނޫތު ކިޔުން ހުއްޓާލުމަށް އަންގާފައި ވަނީ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މި ލުއިތަށް ދީފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ރަނގަޅުވެ ގިނަ ލުއިތަކެއް ދީފައިވާ އިރެއްގައެވެ. ގުނޫތު ކިޔުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ފަރުޝު ނަމާދުތަކަށް ސަމާލުވުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސް ވާން ފެށުމާއެކު ވަނީ ޖަމާއަތުގެ ނަމާދު ކުރުން ހުއްޓާލާފައެވެ. އޭގޭ ފަހުން ނަމާދު ކުރަނީ ގައިދުރު ކަމާއެކުގައެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!