ޚަބަރު
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކުކުރި ކަމަށްބުނެ ދާންދޫ ރައީސްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ފުލުހުން ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކު ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް, މުޙައްމަދު އާސިފްގެ ފޯނު ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކްކޮށްލި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް ހަތަރު މީހެއްގެ ފޯނުތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަށް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއި ހިއްސާ ކުރެއެވެ.

މި ފަދަ މައުލޫމާތެއް ލީކު ކުރިކަން ސާބިތުވާ ނަމަ އެ ބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކުކުރި ކަމަށްބުނެ ދާންދޫ ރައީސްގެ ފޯނު ހިފަހައްޓައިފި

ފުލުހުން ހިންގި ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކު ކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ގއ. ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް, މުޙައްމަދު އާސިފްގެ ފޯނު ފުލުހުން ހިފަހައްޓައިފިއެވެ.

ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ މައުލޫމާތު ލީކްކޮށްލި މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތަށް ހަތަރު މީހެއްގެ ފޯނުތައް ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން ހިފަހައްޓާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން މިފަދަ އޮޕަރޭޝަންތަށް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެ އޮޕަރޭޝަން ހިންގާ ރަށެއްގެ ކައުންސިލާއި ހިއްސާ ކުރެއެވެ.

މި ފަދަ މައުލޫމާތެއް ލީކު ކުރިކަން ސާބިތުވާ ނަމަ އެ ބަޔަކާއި ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!