ޚަބަރު
އޮގަސްޓް 22 އަށް ތިނަދޫ ނިއްވާލަނީ

އޮގަސްޓް 22 އަށް ތިނަދޫގެ މަގުތައް ނިއްވާލައި ރަށް މަތިން 55 ފެންނަ ގޮތަށް ލައިވް ކޮށް ދައްކާލާން އޮގަސްޓް 22 ގެ އެކްސްކޯ ޓީމުން ނިންމައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތިނަދޫ ކައުނަސިލްގެ ރައީސް ސަޢުދު އަލީ ވިދާޅުވީ އާބާދީ 55 ފާހަގަ ކުރުމަށް އޮގަސްޓް 22 ގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަލި ބޭނުން ކޮށްގެން 55 އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުތަކުގައި ވަކި ގަޑިއެއްގައި މަތިން ފެންނަ ހެން އުއްބައްތި އާއި ފޯނު ލައިޓް ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ސައުދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޮގަސްޓް 22 ގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ކަންތައް ތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއިއެކު ތައްޔާރީތައް ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށެވެ.

  1. ދެންނެތިމާ

ޚަބަރު
އޮގަސްޓް 22 އަށް ތިނަދޫ ނިއްވާލަނީ

އޮގަސްޓް 22 އަށް ތިނަދޫގެ މަގުތައް ނިއްވާލައި ރަށް މަތިން 55 ފެންނަ ގޮތަށް ލައިވް ކޮށް ދައްކާލާން އޮގަސްޓް 22 ގެ އެކްސްކޯ ޓީމުން ނިންމައިފިއެވެ.

ހުވަދޫ އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތިނަދޫ ކައުނަސިލްގެ ރައީސް ސަޢުދު އަލީ ވިދާޅުވީ އާބާދީ 55 ފާހަގަ ކުރުމަށް އޮގަސްޓް 22 ގައި ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި ހިމެނޭ ޢަލި ބޭނުން ކޮށްގެން 55 އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ މަގުތަކުގައި ވަކި ގަޑިއެއްގައި މަތިން ފެންނަ ހެން އުއްބައްތި އާއި ފޯނު ލައިޓް ބޭނުން ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ސައުދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ އޮގަސްޓް 22 ގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ތަފާތު ކަންތައް ތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއިއެކު ތައްޔާރީތައް ކުރިޔަށް ދާ ކަމަށެވެ.

  1. ދެންނެތިމާ