ޚަބަރު
ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުގައި އެބަވިއްކާ: އެމްއެފްޑީއޭ

ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ޓްރީޓް ކޮށްފައިވާ މަސް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުން ދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އަންގައިފިއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާޅުވީ އެއޮތޯރިޓީން ނެގި ސާމްޕަލްއަކުން ކަށަވަރުވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ލޭބަލްތަކުގައި އެމައުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ޓްރީޓްމެންޓް ދިނުމުން ކަނޑުމަހައި ހުންނަ ތާޒާ ރަތްކުލަ މަހުގައި ދަމަހައްޓައެވެ. މަހުގެ ތާޒާކަން ގެއްލުނަސް އޭގެ ކުލައަކަށް ބަދަލެއް ނާނާނާތީ ތާޒާ މަސް ވަކިކުރަން އުދަގޫކަމަށް އެއޮތޯރިޓީންވަނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަމެއް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެ އޮތޯރިޓީގެ ވައިބާ ނަންބަރު 7603204 އަށް ފޮޓޯއާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް އެ އޮތީރިޓީއިން ވަނީ އެދިފައިއެވެ.

 

 

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ބާޒާރުގައި އެބަވިއްކާ: އެމްއެފްޑީއޭ

ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ޓްރީޓް ކޮށްފައިވާ މަސް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުން ދާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމްއެފްޑީއޭ) އަންގައިފިއެވެ.

އެމްއެފްޑީއޭ އިން ވިދާޅުވީ އެއޮތޯރިޓީން ނެގި ސާމްޕަލްއަކުން ކަށަވަރުވާ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކާ ކަނޑުމަހުގެ ބާވަތްތައް ކާބަން މޮނޮކްސައިޑް ޓްރީޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެސް ލޭބަލްތަކުގައި އެމައުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

ކާބަންމޮނޮކްސައިޑް ޓްރީޓްމެންޓް ދިނުމުން ކަނޑުމަހައި ހުންނަ ތާޒާ ރަތްކުލަ މަހުގައި ދަމަހައްޓައެވެ. މަހުގެ ތާޒާކަން ގެއްލުނަސް އޭގެ ކުލައަކަށް ބަދަލެއް ނާނާނާތީ ތާޒާ މަސް ވަކިކުރަން އުދަގޫކަމަށް އެއޮތޯރިޓީންވަނީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިފަދަ ކަމެއް ޝައްކުކުރެވޭނަމަ އެ އޮތޯރިޓީގެ ވައިބާ ނަންބަރު 7603204 އަށް ފޮޓޯއާއެކު މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް އެ އޮތީރިޓީއިން ވަނީ އެދިފައިއެވެ.

 

 

 

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!