ޚަބަރު
ރަސްފަރި ފަރަށް ބޭރުގެ އާގު ބޯޓެއް އަރައިފި

ކ. ރަސްފަރީގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އާގު ބޯޓެއް އަރައިފިއެވެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ, ކ. ރަސްފަރިގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އާގު ބޯތެއް އަރައިގެން، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އާގު ބޯޓެއް ފަރަށް އަރާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު 12:48 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ނެވިއޯސް އަމަރިލްސް ނަމަކަށް ކިޔާ އާގު ބޯޓެކެވެ. އެބޯޓަކީ ޕެނަމާ އަށް ނިސްބަތްވާ 190 މީޓަރުގެ ކާގޯ ބޯޓެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ރަސްފަރި ފަރަށް ބޭރުގެ އާގު ބޯޓެއް އަރައިފި

ކ. ރަސްފަރީގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އާގު ބޯޓެއް އަރައިފިއެވެ

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ, ކ. ރަސްފަރިގެ ހުޅަނގު ފަރާތު ފަރަށް އާގު ބޯތެއް އަރައިގެން، ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓް ގާޑުން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެމްއެންޑީއެފްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވީ އާގު ބޯޓެއް ފަރަށް އަރާފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތު 12:48 ހާއިރު ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފަރަށް އަރާފައިވަނީ ނެވިއޯސް އަމަރިލްސް ނަމަކަށް ކިޔާ އާގު ބޯޓެކެވެ. އެބޯޓަކީ ޕެނަމާ އަށް ނިސްބަތްވާ 190 މީޓަރުގެ ކާގޯ ބޯޓެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!