ޚަބަރު
ސައްޚަނޫން ސްލިޕެއް ފޮނުވައިގެން ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކޮށްފި

ސައްޚަނޫން ސްލިޕް ފޮނުވައިގެން މާލޭގެ ފިހާރައަކުން ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މާލޭގެ ޑައިވް ޝޮޕަކުން ޑައިވް ކޮމްޕްރެޝަރަކާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ނަގާފައިވަނީ ސައްޚަނޫން ސްލިޕެއް ފޮނުވައިގެންކަމަށް ބުނެ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށެވެ.

އެތަކެތި ހޯދުމަށް ފުލުހުންނާއި އެ ފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އެ ތަކެތި ފެނިފައިވަނީ މާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް އަރުވާފައިހުއްޓައެވެ.

ފިހާރައިން މައުލޫމާތުދިންގޮތުގައި މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 16 އަދި 17 ވަނަ ދުވަހު 171292 ރުފިޔާގެ އެއްޗެހި ނެގުމަށްފަހު ލާރި ޓްރާންސްފާރކުރި ސްލިޕް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެސްލިޕަކީ ސައްޚަ ސްލިޕެއް ނޫންކަމަށް އެފިހާރައިން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

މި މައްސަލަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މަކަރާއި ހީލަތުން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމާއި ފޭކު ސްލިޕްތައް ފޮނުވައިގެން ވިޔަފާރިކުރުން ރާއްޖޭގައި މިވަނީ އާންމު ކަމަކަށްވެފައެވެ. 18 އޮގަސްޓް 2021 ވީ ބުދަދުވަހުވެސް ފޯނުން ގުޅައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން މީހެއްގެ އަތުން ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މީހުން މީގެ ކުރިން ހައްޔަރު ވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސައްޚަނޫން ސްލިޕެއް ފޮނުވައިގެން ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކޮށްފި

ސައްޚަނޫން ސްލިޕް ފޮނުވައިގެން މާލޭގެ ފިހާރައަކުން ބައިލައްކަ ރުފިޔާގެ ވިޔަފާރިކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މާލޭގެ ޑައިވް ޝޮޕަކުން ޑައިވް ކޮމްޕްރެޝަރަކާއި އެއާ ގުޅުންހުރި ތަކެތި ނަގާފައިވަނީ ސައްޚަނޫން ސްލިޕެއް ފޮނުވައިގެންކަމަށް ބުނެ އިއްޔެގެ ވަގުތެއްގައި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިފައިވާކަމަށެވެ.

އެތަކެތި ހޯދުމަށް ފުލުހުންނާއި އެ ފިހާރައިގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އެ ތަކެތި ފެނިފައިވަނީ މާލޭ ފަޅުގައި އޮތް ބޯޓަކަށް އަރުވާފައިހުއްޓައެވެ.

ފިހާރައިން މައުލޫމާތުދިންގޮތުގައި މި އޮގަސްޓު މަހުގެ 16 އަދި 17 ވަނަ ދުވަހު 171292 ރުފިޔާގެ އެއްޗެހި ނެގުމަށްފަހު ލާރި ޓްރާންސްފާރކުރި ސްލިޕް ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެސްލިޕަކީ ސައްޚަ ސްލިޕެއް ނޫންކަމަށް އެފިހާރައިން ވަނީ މައުލޫމާތުދީފައެވެ.

މި މައްސަލަ އިކޮނޮމިކް ކްރައިމް ޑިޕާޓްމަންޓުންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

ފަހަކަށް އައިސް މަކަރާއި ހީލަތުން މީހުންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދުމާއި ފޭކު ސްލިޕްތައް ފޮނުވައިގެން ވިޔަފާރިކުރުން ރާއްޖޭގައި މިވަނީ އާންމު ކަމަކަށްވެފައެވެ. 18 އޮގަސްޓް 2021 ވީ ބުދަދުވަހުވެސް ފޯނުން ގުޅައިގެން މަކަރާއި ހީލަތުން މީހެއްގެ އަތުން ދޮޅުލައްކަ ރުފިޔާ ވަނީ ހޯދާފައެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ބައެއް މީހުން މީގެ ކުރިން ހައްޔަރު ވެސް ކޮށްފައި ވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!