ޚަބަރު
ކޮއްކޮގެ ސްކޫލް ޓެބްލެޓް ވިއްކާލުމުން ދައްތަ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ކޮއްކޮއަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ސްކޫލްގެ ޓެބްލެޓް ވިއްކާލުމުން ދައްތަ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ސްކޫލްކުއްޖެއްގެ ޓެބްލެޓް ވަގަށް ނަގާ ވިއްކާލި މައްސަލައިގައ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ލ. ގަން، ތުނޑި، ލޮބްސްޓާ، ރުގިއްޔާ އަމާނަތުއަށެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ކޮއްކޮގެ ޓެބްލެޓް ވަގަށްނަގައި ވިއްކާލިކަމަށް އަމާނަތުވަނީ އިއުތިރާފްވެފައެވެ. އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ދެމަހާއި 12 ދުވަސް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައެވެ.

މި ދައުވާގެ އަދަބަކީ 4 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދީ، ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމާ ގުޅިގެން އިއްވި ހުކުމަށް ވަނީ ލުއިދީފައެވެ.

މިއަންހެން މީހާ އެޓެބްލެޓް ވިއްކާފައިވަނީ އެންމެ 300 ރުފިޔާއަށެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށްހެޅުމުން ފުލުހުން ތަހުޤީގުގައި އަމާނަތު ހައްޔަރުކުރުމުން އޭނާވަނީ ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުންދީ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ކޮއްކޮގެ ސްކޫލް ޓެބްލެޓް ވިއްކާލުމުން ދައްތަ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފި

ކޮއްކޮއަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ސްކޫލްގެ ޓެބްލެޓް ވިއްކާލުމުން ދައްތަ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފިއެވެ.

ސްކޫލްކުއްޖެއްގެ ޓެބްލެޓް ވަގަށް ނަގާ ވިއްކާލި މައްސަލައިގައ ޖަލަށްލާން ހުކުމްކޮށްފައިވަނީ ލ. ގަން، ތުނޑި، ލޮބްސްޓާ، ރުގިއްޔާ އަމާނަތުއަށެވެ.

2019 ވަނަ އަހަރު ކޮއްކޮގެ ޓެބްލެޓް ވަގަށްނަގައި ވިއްކާލިކަމަށް އަމާނަތުވަނީ އިއުތިރާފްވެފައެވެ. އެހެން މީހެއްގެ މުދަލެއްގެ މައްޗަށް ހުއްދަނޫން ގޮތެއްގައި ބާރު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ދެމަހާއި 12 ދުވަސް ޖަލު ހުކުމެއް ކޮށްފައެވެ.

މި ދައުވާގެ އަދަބަކީ 4 މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ. ނަމަވެސް އެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދީ، ކުށަށް އިއުތިރާފުވުމާ ގުޅިގެން އިއްވި ހުކުމަށް ވަނީ ލުއިދީފައެވެ.

މިއަންހެން މީހާ އެޓެބްލެޓް ވިއްކާފައިވަނީ އެންމެ 300 ރުފިޔާއަށެވެ. މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށްހެޅުމުން ފުލުހުން ތަހުޤީގުގައި އަމާނަތު ހައްޔަރުކުރުމުން އޭނާވަނީ ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުންދީ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!