ޚަބަރު
ޔޫބީޖީ ވާޗްއަލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ނިމިދިޔަ ޖުލައިމަހު ޔުނިފައިޑް ބްރަދާސް އޮފް ގެމަނަފުށިން ބޭއްވި ވާޗްއަލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.

6 އުމުރުފުރާއެއްގައި ޖުމުލަ 52 ބައިވެރިން ވާދަކުރި މުބާރާތަކީ، މިހާތަނަށް ގެމަނަފުށީ ގައި ބޭއްވިގެންދިޔަ މިފަދަ ފުރަތަމަ ޤުރްއާން މުބާރާތެވެ.

ގެމަނަފުއްޓަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ގެމަނަފުށީ، ޝެހެނާޒުވިލާ، އަޙްމަދު ޝަކީބު އެވެ.

އަދި 13 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ގދ. ގައްދޫ ކައިރުގެ ދެކޮނުބައި އައިޝަތު އަޒާ ބިންތި ޒަމްރަތް ޖަޢުފަރުއެވެ.

މިމުބާރާތައް ގެމަނަފުށިން ބޮޑު ތަރުހާބެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޔޫބީޖީ ވާޗްއަލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ނިމިދިޔަ ޖުލައިމަހު ޔުނިފައިޑް ބްރަދާސް އޮފް ގެމަނަފުށިން ބޭއްވި ވާޗްއަލް ޤުރްއާން މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ޖަލްސާ ބާއްވައިފިއެވެ.

6 އުމުރުފުރާއެއްގައި ޖުމުލަ 52 ބައިވެރިން ވާދަކުރި މުބާރާތަކީ، މިހާތަނަށް ގެމަނަފުށީ ގައި ބޭއްވިގެންދިޔަ މިފަދަ ފުރަތަމަ ޤުރްއާން މުބާރާތެވެ.

ގެމަނަފުއްޓަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު މުބާރާތުގެ 16 އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ގެމަނަފުށީ، ޝެހެނާޒުވިލާ، އަޙްމަދު ޝަކީބު އެވެ.

އަދި 13 އަހަރުން ދަށުގެ އުމުރުފުރާއިން 1 ވަނަ ހޯދާފައިވަނީ، ގދ. ގައްދޫ ކައިރުގެ ދެކޮނުބައި އައިޝަތު އަޒާ ބިންތި ޒަމްރަތް ޖަޢުފަރުއެވެ.

މިމުބާރާތައް ގެމަނަފުށިން ބޮޑު ތަރުހާބެއް ލިބިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!