ފެންޑާ
ހިކެން ބޭނުންނަމަ ފެންބުއިން ގިނަކުރޭ

ހިކެން ލައްކަ ގިނަ މަސައްކަތް ލައްކަ ގިނަ ބަޔަކު ކުރެއެވެ. ތަފާތު ޑައިޓް ތަކާއި ތަފާތު ކަސްރަތުކޮށް ހަދައެވެ.

އެހެންނަމެވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ހިކޭނެ ގޮތެކެވެ. ހިކެން ބޭނުންނަމަ ގިނައިން ބޯންވީފެނެވެ.

ފެނަކީ މަސްގަނޑުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ސަރުބީތަށް ވިރުވާލުމަށް އެހީއެކެވެ. މިހެންކަމުން ޑަކްޓަރުން ލަފާ ދޭގޮތަށް ދުވާލު 8 ތަށި ފެންބުއިމަކީ މީހާގެ ގައިގައި ޖަހާފައިހުރި ސަރުބީތަށް ވިރުވާލަދީ މީހާ ހިއްކާލުމަށް އެހީތެރި ވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ނިދާފައި އޮންނަ ވަގުތަކީ އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާ ވަގުތަކަށް ނުވާތީ، ހެނދުނު މި ހޭލެވެނީ ނުކައި ހުންނަތާ ވަރަށް ގިނައިރުކޮށްފައިކަމުން ހޭލާގޮތަށް ތެދުވެ ފެންބުއިމަށް އާދަކުރާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަށް ކުޑަ ކަމުދާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބޭރުކޮށް ދިނުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނިދުމުގެ ކުރިން މާގިނައިން ފެން ބުއިމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑު ވަގުތު މާގިނައިން ފާޚާނައަށް ދާންޖެހި ނިދި ގެއްލިގެންދެއެވެ. އަދި ނިދި ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިކަހަލަ މައްސަލަތަށް ކުރިމަތިވެއެވެ.

ހެނދުނު ތެދުވެ ރަނގަޅަށް ފެންބޯށެވެ. އަދި ދުވާލު މަދުވެގެން 8 ތަށި ފެން ބޯށެވެ. މީހާާގެ ބަރުދަން 2 މަސްތެރޭ ލުއިކޮށްދޭނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ފެންޑާ
ހިކެން ބޭނުންނަމަ ފެންބުއިން ގިނަކުރޭ

ހިކެން ލައްކަ ގިނަ މަސައްކަތް ލައްކަ ގިނަ ބަޔަކު ކުރެއެވެ. ތަފާތު ޑައިޓް ތަކާއި ތަފާތު ކަސްރަތުކޮށް ހަދައެވެ.

އެހެންނަމެވެސް މިފަހަރު މިއޮތީ ވަރަށް ފަސޭހައިން ހިކޭނެ ގޮތެކެވެ. ހިކެން ބޭނުންނަމަ ގިނައިން ބޯންވީފެނެވެ.

ފެނަކީ މަސްގަނޑުގައި ޖަހާފައި ހުންނަ ސަރުބީތަށް ވިރުވާލުމަށް އެހީއެކެވެ. މިހެންކަމުން ޑަކްޓަރުން ލަފާ ދޭގޮތަށް ދުވާލު 8 ތަށި ފެންބުއިމަކީ މީހާގެ ގައިގައި ޖަހާފައިހުރި ސަރުބީތަށް ވިރުވާލަދީ މީހާ ހިއްކާލުމަށް އެހީތެރި ވެދޭނެ ކަމެކެވެ.

ނިދާފައި އޮންނަ ވަގުތަކީ އެއްވެސް ކާއެއްޗެއް ހަށިގަނޑަށް އެތެރެވާ ވަގުތަކަށް ނުވާތީ، ހެނދުނު މި ހޭލެވެނީ ނުކައި ހުންނަތާ ވަރަށް ގިނައިރުކޮށްފައިކަމުން ހޭލާގޮތަށް ތެދުވެ ފެންބުއިމަށް އާދަކުރާށެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ނުރައްކާތެރި މާއްދާތަށް ކުޑަ ކަމުދާ ތަކެތީގެ ގޮތުގައި ބޭރުކޮށް ދިނުމަށްވެސް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ނިދުމުގެ ކުރިން މާގިނައިން ފެން ބުއިމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ސަބަބަކީ މިކަމުގެ ސަބަބުން ރޭގަނޑު ވަގުތު މާގިނައިން ފާޚާނައަށް ދާންޖެހި ނިދި ގެއްލިގެންދެއެވެ. އަދި ނިދި ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އެކިކަހަލަ މައްސަލަތަށް ކުރިމަތިވެއެވެ.

ހެނދުނު ތެދުވެ ރަނގަޅަށް ފެންބޯށެވެ. އަދި ދުވާލު މަދުވެގެން 8 ތަށި ފެން ބޯށެވެ. މީހާާގެ ބަރުދަން 2 މަސްތެރޭ ލުއިކޮށްދޭނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!