ޚަބަރު
ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމަށް އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި އިންޑިއާގެ އެފްކޮން އިންފްރަސްޓްރަކްޗާރ ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ “ގްރޭޓާ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް” އަށް އިންޑިޔާއިން ވަނީ 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީއެއް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 6.47 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ބްރިޖް އަކާއި ކޯޒްވޭއަކުން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅާލާން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ބްރިޖްގެ ދިގުމިނުގައި 6.7 ކިލޯމީޓަރު ހުންނައިރު ކޯޒްވޭ ލިންކްގެ ދެ ރަށް ދޭތެރޭ ކަނޑުގައި އަޅާ މައި ބްރިޖުތަކުގައި 140 ކިލޯ މީޓަރު ހުންނާނެއެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމަށް އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި އިންޑިއާގެ އެފްކޮން އިންފްރަސްޓްރަކްޗާރ ލިމިޓެޑާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ “ގްރޭޓާ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް” އަށް އިންޑިޔާއިން ވަނީ 400 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީއެއް ރާއްޖެއަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 6.47 ކިލޯ މީޓަރުގެ ދިގު ބްރިޖް އަކާއި ކޯޒްވޭއަކުން މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ތިލަފުށި އަދި ގުޅީފަޅު ގުޅާލާން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ބްރިޖްގެ ދިގުމިނުގައި 6.7 ކިލޯމީޓަރު ހުންނައިރު ކޯޒްވޭ ލިންކްގެ ދެ ރަށް ދޭތެރޭ ކަނޑުގައި އަޅާ މައި ބްރިޖުތަކުގައި 140 ކިލޯ މީޓަރު ހުންނާނެއެވެ.

 

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!