ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ، އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު މައްޗަށް

ގދ ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެ، އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު މައްޗަށް ގޮސްފިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން މިރޭ ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދު އެރަށުން އިތުރު 3 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ފަސޭހަވެފައި ނުވެއެވެ. އެއާއެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދުވަނީ 26 އަށް އަރާފައެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުންނަ ގދ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި މިވަގުތު 1 ފަރާތަކަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު، އެ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 3 ފަރާތެއް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.
ތިނަދޫއިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިތުރު 73 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު، 88 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެއްޖެ، އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު މައްޗަށް

ގދ ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ފައްސިވެ، އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދު މައްޗަށް ގޮސްފިއެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން މިރޭ ނެރެފައިވާ އަދާހަމައިން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަދު އެރަށުން އިތުރު 3 ފަރާތެއް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން އެއްވެސް ފަރާތެއް ފަސޭހަވެފައި ނުވެއެވެ. އެއާއެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދުވަނީ 26 އަށް އަރާފައެވެ.

ތިނަދޫގައި ހުންނަ ގދ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި މިވަގުތު 1 ފަރާތަކަށް ފަރުވާދެމުންދާއިރު، އެ ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 3 ފަރާތެއް ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.
ތިނަދޫއިން ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިތުރު 73 ފަރާތެއްގެ ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު، 88 ސާމްޕަލްގެ ނަތީޖާ ލިބިފައިނުވެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!