ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ކޭސްތަކެއް

ގދ ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ނެރުނު އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިތުރު 5 މީހަކު އެރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 2 މީހެކެވެ. އެއާއެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދުވަނީ 29 އަށް އަރާފައެވެ.

މިއަދު އެރަށުން ފައްސިވެފައިވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެރަށުން އިތުރު 20 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު ނަތީޖާ ނުލިބިހުރީ 35 ސާމްޕަލްގެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 4 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެރަށުން ޖުމްލަ 973 ފަރާތެއް މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 941 ފަރާތެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ކޭސްތަކެއް

ގދ ތިނަދޫއިން މިއަދުވެސް އިތުރު ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެއްޖެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ޑރ އަބްދުލްސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްއިން ނެރުނު އަދާހަމައިން ދައްކާގޮތުގައި ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އިތުރު 5 މީހަކު އެރަށުން ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ 2 މީހެކެވެ. އެއާއެކު އެރަށުގެ އެކްޓިވް ކޭސްގެ އަދަދުވަނީ 29 އަށް އަރާފައެވެ.

މިއަދު އެރަށުން ފައްސިވެފައިވަނީ ކޮންޓެކްޓް ޓްރޭސިން ގައި ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރުތެރޭ އެރަށުން އިތުރު 20 ސާމްޕަލް ނަގާފައިވާއިރު ނަތީޖާ ނުލިބިހުރީ 35 ސާމްޕަލްގެއެވެ.

ގދ ތިނަދޫގައި ހުންނަ ކޮވިޑް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދެމުންދަނިކޮށް 4 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ. އެރަށުން ޖުމްލަ 973 ފަރާތެއް މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ފައްސިވެފައިވާއިރު ބަލިން ފަސޭހަވެފައިވަނީ ޖުމްލަ 941 ފަރާތެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!