ޚަބަރު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭ އިން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގަ މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު 2 އާއިލާއެއްގެ 13 ފަރާތަކަށް ވަނީ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ، ކެއުން ބުއިމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ކަމަށެވެ.

 

ހުޅުމާލޭ 147 ވަނަ ފްލެޓް ގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައި، އެމްއެންޑިއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ވަނީ އަލިފާންގަޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. މިހާދިސާގައި އެފްލެޓްގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށްވެސް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަށް ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

އެންޑީއެމްއޭ އިން ބުނީ، ހުޅުމާލޭގަ މިރޭ ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ހާލުގައި ޖެހުނު 2 އާއިލާއެއްގެ 13 ފަރާތަކަށް ވަނީ ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަމާ، ކެއުން ބުއިމުގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިފައި ކަމަށެވެ.

 

ހުޅުމާލޭ 147 ވަނަ ފްލެޓް ގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިގައި، އެމްއެންޑިއެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު ސަރވިސް އިން ވަނީ އަލިފާންގަޑު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައެވެ. މިހާދިސާގައި އެފްލެޓްގެ ތިންވަނަ ފަންގިފިލާއަށްވެސް ގެއްލުން ވެފައިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މިއަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ވެފައިވާ ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!