ޚަބަރު
ސަނީ ލިއޯން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްތަރި އަދި އެމްޓީވީ ސްޕިޓްސް ވިލާގެ ހޯސްޓު ސަނީ ލިއޯން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ސަނީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމިހާގެ އިތުރުން ތިން ދަރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި ރިސޯޓުގައެވެ. އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި ސަނީ ގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނާގާފައި ހުރި ފޮޓޯ ތަކެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޭސްތައް ކޮންޓްރޯލް ވަމުންދާތީ އަނެއްކާވެސް އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން މިހާރު އަނެއްކާ މިވަނީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސްޓާރުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން ކަރީނާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސައިފްއާއި ދެދަރިންނާއިއެކު ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ފުރާފައިވާއިރު، މަޝްހޫރު ތަރި އަނީތާގެ އާއިލާވެސް ދަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސަނީ ލިއޯން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރަނީ

މަޝްހޫރު ބޮލީވުޑްތަރި އަދި އެމްޓީވީ ސްޕިޓްސް ވިލާގެ ހޯސްޓު ސަނީ ލިއޯން އޭނާގެ އާއިލާ އާއި އެކު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެއެވެ.

ސަނީ އާއި އޭނާގެ ފިރިމިހާގެ އިތުރުން ތިން ދަރިން ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދަނީ ސަން ސިޔާމް އޮޅުވެލި ރިސޯޓުގައެވެ. އިއްޔެ ރާއްޖެ އައި ސަނީ ގެ އިންސްޓަގްރާމުގައި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނާގާފައި ހުރި ފޮޓޯ ތަކެއް ހިއްސާ ކޮށްފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޭސްތައް ކޮންޓްރޯލް ވަމުންދާތީ އަނެއްކާވެސް އޭޝިއާގެ ފަތުރުވެރިންނަށް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން މިހާރު އަނެއްކާ މިވަނީ އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ސްޓާރުން ރާއްޖެ އަންނަން ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން ކަރީނާ އާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސައިފްއާއި ދެދަރިންނާއިއެކު ޗުއްޓީ ނިންމާލުމަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ފުރާފައިވާއިރު، މަޝްހޫރު ތަރި އަނީތާގެ އާއިލާވެސް ދަނީ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!