ޚަބަރު
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ ޖިންސީފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ ޖިންސީ ފުއްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ޕްނެޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުގައި އައްޔަންކުރި ޔޫކޭގެ ޖޯން ގްރިންޑާލް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއްގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

އޮފީސް މާހައުލުގައި އޮފީސްތަކުގެ ވެރިން ފަރާތުން އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުންވެސް ބައެއް އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ދެކެވޭ ވާކަހަތަކެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ ޖިންސީފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯގެ ޖިންސީ ފުއްސާރައިގެ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ.

ޕްނެޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ ކަމަށް މިދިޔަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުގައި އައްޔަންކުރި ޔޫކޭގެ ޖޯން ގްރިންޑާލް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ މައްސަލައެއްގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ.

އޮފީސް މާހައުލުގައި އޮފީސްތަކުގެ ވެރިން ފަރާތުން އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުންވެސް ބައެއް އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ ވާހަކައަކީ އަބަދުވެސް ދެކެވޭ ވާކަހަތަކެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!