ޚަބަރު
އަބޫބަކުރު ސްކޫލުން ދޯދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހުށަހެޅުން ދައްކާލައިފި

ދޯދި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ސްކޫލު ތަކުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ މުދައްރިސުންނަށް ހިންގުނު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެހީ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި އަބޫބަކުރު ސްކޫލުން ތައްޔާރުކުރި އެހީ, ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެން.އައި.އީ) އަށް ދައްކާލައިފިއެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދޯދި ޕްރޮޖެކްޓްގައި މުޅި ރާއްޖެއިން ހޮވާލެވުން ސުކޫލް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ގެ ޓީޗަރުން އިއްޔެ މެންދުރު އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅި މި ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުތީބެއް ލިބިފައި ކަމަށް ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރި ޓީޗަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ދޯދި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު މުޅި ރާއްޖެއިން ހޮވާލެވުނު ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންނަށް ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
އަބޫބަކުރު ސްކޫލުން ދޯދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ހުށަހެޅުން ދައްކާލައިފި

ދޯދި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ހިމެނޭ ސްކޫލު ތަކުގެ ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖުގެ މުދައްރިސުންނަށް ހިންގުނު ކިޔަވައިދިނުމުގެ އެހީ ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ވޯކްޝޮޕްގައި އަބޫބަކުރު ސްކޫލުން ތައްޔާރުކުރި އެހީ, ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެން.އައި.އީ) އަށް ދައްކާލައިފިއެވެ.

އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ނެޝަނަލް އެޑިއުކޭޝަންގެ ދޯދި ޕްރޮޖެކްޓްގައި މުޅި ރާއްޖެއިން ހޮވާލެވުން ސުކޫލް ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ގެ ޓީޗަރުން އިއްޔެ މެންދުރު އޮންލައިންކޮށް ހުށަހެޅި މި ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ތަރުތީބެއް ލިބިފައި ކަމަށް ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ކުރި ޓީޗަރުން ވިދާޅުވެއެވެ.

ދޯދި ޕްރޮޖެކްޓަކީ މި އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހު މުޅި ރާއްޖެއިން ހޮވާލެވުނު ސްކޫލްތަކުގެ މުދައްރިސުންނަށް ހިންގި ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!