ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ޒަމާން ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއެކު ނިމިއްޖެ- ޑރ އިޔާޒް

ރާއްޖޭގައި ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ޒަމާން ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއެކު ނިމެއްޖެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ އިޔާޒް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ޒަމާން ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއި އެކު ނިމި ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބަރިބަރިއަށް ހުކުމްޖެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޒަމާންވެސް ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއިއެކު ވަނީ ނިމިގޮސްފައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު އެކަން ކުރި މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ހީވާނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޑރ އިޔާޒްގެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ އިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސްއަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވަ ހުކުމް އިއްވިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯތަކެއް ލީކުވެ ހުކުމާއިމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއްލެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ވެސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު އޭނާއަށް މެސެޖު ކުރުމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.
މިކަމާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިންވެސް ޑރ އިޔާޒް ވަނީ މިސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

 

  1. މުހައްމަދު އަހްމަދު

    އިޔާޒު! މަނިކުފާނު ހުންނަވަނީ މި ރާއްޖެގައިތޯ؟

ޚަބަރު
ރާއްޖޭގައި ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ޒަމާން ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއެކު ނިމިއްޖެ- ޑރ އިޔާޒް

ރާއްޖޭގައި ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ޒަމާން ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއެކު ނިމެއްޖެ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޑރ މުހައްމަދު އިޔާޒް އަބްދުލް ލަތީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ އިޔާޒް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ޒަމާން ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއި އެކު ނިމި ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި، ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބަރިބަރިއަށް ހުކުމްޖެހި ފަނޑިޔާރުންގެ ޒަމާންވެސް ﷲ ގެ ރަޙްމަތާއިއެކު ވަނީ ނިމިގޮސްފައި ކަމަށެވެ. އަދި އޭރު އެކަން ކުރި މީހުންނަށް މިހާރުވެސް ހީވާނީ އެކަން އެގޮތަށް ކުރާނެ ކަމަށްވެސް ޑރ އިޔާޒްގެ ޓްވީޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޑރ އިޔާޒް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ފަސްއަހަރަށް ޖަލަށްލާން ކޮށްފައިވަ ހުކުމް އިއްވިއިރު ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ އޯޑިއޯތަކެއް ލީކުވެ ހުކުމާއިމެދު ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަމުން ދާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އަދި އޭގެ އިތުރުން ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް އެންމެ ފުރަތަމަ ބެއްލެވި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ކުރީގެ އިސް ގާޒީ އަހުމަދު ހައިލަމް ވެސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް މިސަރުކާރުގެ ވަޒީރަކު އޭނާއަށް މެސެޖު ކުރުމަށް ބުނެފައިވަނިކޮށެވެ.
މިކަމާ ގުޅިގެން މީގެ ކުރިންވެސް ޑރ އިޔާޒް ވަނީ މިސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

 

  1. މުހައްމަދު އަހްމަދު

    އިޔާޒު! މަނިކުފާނު ހުންނަވަނީ މި ރާއްޖެގައިތޯ؟