ޚަބަރު
ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފެއްދޭނަމަ، ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭކަށްނުޖެހޭ: ނާޒިމް

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އިއްތިހާދުވި ކޯލިޝަން މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ވައުދުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ނުފުއްދޭނަމަ، ދެވަނަ ދައުރެއް ރައީސް ޞާލިހަށް ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ، އޮންލައިން ނޫސް އަވަސްގެ “ސުވާލަކަށް ފަހު ސުވާލެއް” ޕްރަގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުމާއިމެދު ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެތްތޯ ދެންނެވުމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ރައީސަކުވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް ވުމަށްފަހުކަމަށެވެ، ވައުދުތައް ފުއްދުމަކީ ވެރިމީހާގެ ޒިންމާއަކަށްވާއިރު މިހާރުގެ ރައީސަށްވެސް ވައުދުތައް ނުފުއްދޭނަމަ ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ނޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާޓީއެއް ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ވެފައިވާ ވައުދުތަކާއިއެކު، ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފެއްދޭނަމަ، ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭކަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ މެނިފެސްޓޯގެ ކިހާ ހިސާބަހަށް މިހާރު އާދެވިއްޖެ ދެވިއްޖެތޯ – ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް އިތުރަށްކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށް އަރާ މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހާތަނަށް އުފެދުނު އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ދަތުރު ނުކުރެވުނު ކަމަށާ އެމްއެންޕީ 2023 ގެ އިންތިހާބަށް ކެންޑިޓޭޓަކު ނެރެން ނިންމީ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ހިތްފަސޭހަ އަމާން އަދި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އޮތް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލު ކޮށްލުމަށް ކަމަށެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ކޯލިޝަނަކީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިނގާ ކޯލިޝަނެއްކަމެއް ދެންނެވޭކަށް ނެތްކަމަށެވެ. ކޯލިޝަންތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީތަކަށް އެކަށީގެންވާ ސްލޮޓް ނުލިބުމާއި، ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުމަށްބަލާއިރު ކޯލިޝަނަކީ އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯލިޝަނެއްކަމަށް ދެންނެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަން ހަދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދު ކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް.– ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޕީއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީ ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ ޕާޓީއަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެންޕީ ފަހަތަށް ޖެހި އެހެން ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފެއްދޭނަމަ، ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭކަށްނުޖެހޭ: ނާޒިމް

ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އިއްތިހާދުވި ކޯލިޝަން މެނިފެސްޓޯގައި ހިމެނޭ ވައުދުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށް ނުފުއްދޭނަމަ، ދެވަނަ ދައުރެއް ރައީސް ޞާލިހަށް ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ކާނަލް މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ނާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ، އޮންލައިން ނޫސް އަވަސްގެ “ސުވާލަކަށް ފަހު ސުވާލެއް” ޕްރަގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ޞާލިހަށް ދެވަނަ ދައުރެއް ދިނުމާއިމެދު ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެތްތޯ ދެންނެވުމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ، ކޮންމެ ރައީސަކުވެސް ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ރައްޔިތުންނަށް ގިނަ ވަޢުދުތަކެއް ވުމަށްފަހުކަމަށެވެ، ވައުދުތައް ފުއްދުމަކީ ވެރިމީހާގެ ޒިންމާއަކަށްވާއިރު މިހާރުގެ ރައީސަށްވެސް ވައުދުތައް ނުފުއްދޭނަމަ ވެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދައުރެއް ނޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕާޓީއެއް ވެރިކަމަށް އަންނަނީ ވެފައިވާ ވައުދުތަކާއިއެކު، ވެފައިވާ ވައުދުތައް ނުފެއްދޭނަމަ، ދެވަނަ ދައުރެއް ދޭކަށްނުޖެހޭ. އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބަލާލަންޖެހޭ މެނިފެސްޓޯގެ ކިހާ ހިސާބަހަށް މިހާރު އާދެވިއްޖެ ދެވިއްޖެތޯ – ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާޒިމް އިތުރަށްކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ފަހަތަށް އަރާ މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ހާތަނަށް އުފެދުނު އެއްވެސް ސަރުކާރަކަށް ރައްޔިތުން އެދޭ މިސްރާބަށް ދަތުރު ނުކުރެވުނު ކަމަށާ އެމްއެންޕީ 2023 ގެ އިންތިހާބަށް ކެންޑިޓޭޓަކު ނެރެން ނިންމީ ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ހިތްފަސޭހަ އަމާން އަދި އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް އޮތް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ބަދަލު ކޮށްލުމަށް ކަމަށެވެ.

ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ވިދާޅުވީ މިހާރު ވެރިކަން ކުރަމުންދާ ކޯލިޝަނަކީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ހިނގާ ކޯލިޝަނެއްކަމެއް ދެންނެވޭކަށް ނެތްކަމަށެވެ. ކޯލިޝަންތެރޭގައި ހިމެނި ވަޑައިގަންނަވާ ޕާޓީތަކަށް އެކަށީގެންވާ ސްލޮޓް ނުލިބުމާއި، ބައެއް ޕާޓީތަކުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުމަށްބަލާއިރު ކޯލިޝަނަކީ އެންމެ ކާމިޔާބު ކޯލިޝަނެއްކަމަށް ދެންނެވެން ނެތްކަމަށެވެ.

ކޯލިޝަން ހަދާނީ. އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދު ކުރަނީ އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެއްބުރުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް.– ނާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެމްއެންޕީއާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ނާޒިމް ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީ ވެގެންދާނީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީވެސް އެންމެ ވަރުގަދަ ޕާޓީއަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެންޕީ ފަހަތަށް ޖެހި އެހެން ސިޔާސީ ފިކުރަކަށް ޖާގަ ދޭން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!