ޚަބަރު
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 3  ފޯނަކަށް ޕްރީއޯޑާރ ކޮށްފިންތަ؟

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 3  ފޯނު ދިރާގުން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިފޯނު ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް3 5ޖީ ފޯނު ދިރާގު ވެބްސައިޓުން އޯޑާރކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ދިރާގުން ފޯނު ޕްރީއޯޑާރ ކުރުމުން 10 ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާ ހަމަސްދުވަހަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް3 ފޯން ޕްރީއޯޑާރ ކުރުމުން ގެލެކްސީ ބަޑްސް 2 ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާއިރު މިފޯނަށް ދިރާގު އީ-ސިމް ސަޕޯޓް ކުރާނެ، އަދި މިއީ ސެމްސަންގް ފަތް ޖަހާލެވޭ ފޯނުތަކުގެ ތިން ވަނަ ޖެނެރޭޝަނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފޯނަކީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ އަންޑަ ޑިސްޕްލޭ ކެމެރާއެއް ހިމެނޭ ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނެވެ. ފޯނުގައި 7.6 އިންޗް “އިންފިނިޓީ ފްލެކްސް” ޑިސްޕްލޭއެއްގެ އިތުރުން ގެލެކްސީ ފޯލްޑް 3 5ޖީގައި އެސްޕެން ވެސް ސަޕޯޓް ކުރާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!

ޚަބަރު
ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 3  ފޯނަކަށް ޕްރީއޯޑާރ ކޮށްފިންތަ؟

ސެމްސަންގް ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް 3  ފޯނު ދިރާގުން ޕްރީއޯޑަރަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިފޯނު ޕްރީއޯޑަރ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ސެމްސަންގް ކުންފުނީގެ ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް3 5ޖީ ފޯނު ދިރާގު ވެބްސައިޓުން އޯޑާރކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

މިގޮތަށް ދިރާގުން ފޯނު ޕްރީއޯޑާރ ކުރުމުން 10 ޖީބީ ހިލޭ ޑޭޓާ ހަމަސްދުވަހަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސެމްސަންގ ގެލެކްސީ ޒީ ފޯލްޑް3 ފޯން ޕްރީއޯޑާރ ކުރުމުން ގެލެކްސީ ބަޑްސް 2 ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ލިބިގެންދާއިރު މިފޯނަށް ދިރާގު އީ-ސިމް ސަޕޯޓް ކުރާނެ، އަދި މިއީ ސެމްސަންގް ފަތް ޖަހާލެވޭ ފޯނުތަކުގެ ތިން ވަނަ ޖެނެރޭޝަނެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި ފޯނަކީ ދުނިޔޭގެ ފުރަތަމަ އަންޑަ ޑިސްޕްލޭ ކެމެރާއެއް ހިމެނޭ ފަތްޖަހާލެވޭ ފޯނެވެ. ފޯނުގައި 7.6 އިންޗް “އިންފިނިޓީ ފްލެކްސް” ޑިސްޕްލޭއެއްގެ އިތުރުން ގެލެކްސީ ފޯލްޑް 3 5ޖީގައި އެސްޕެން ވެސް ސަޕޯޓް ކުރާނެއެވެ.

މި ލިޔުމަށް 48 ގަޑި އިރު ވެފައިވާތީ ކޮމެންޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް. މާފުކުރައްވާ!